is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o BEROUW VERZOENT;

W A L S I N G.

Gij Iaat mij toch niet in het minfte ontëerd bij hem verfcbijnen?

CAROLINA.

Ach! had ik kunnen voorgevoelen,wat gij lijdt!—' Had ik mij beter gekend!

WALSING.

Waar is zijn bouquetV (Het in de hand neemendc.) Ik dien hem toch eer te bewijzen.

CAROLINA.

ó Hemel!

EDUARD.

Men koomt. Hij is 't. Ik leeze in uw hart. {Hij vertrekt, na hij den Majoor heeft ingelaaten.)

ELFDE T O O N E E L.

WALSING, CAROLINA, RANDAU. WALS ING.

Goeden morgen, heer Majoor!

RANDAU.

Uw verjaardag, mijnheer Walfing! Verheugt ook veelen buiten uw huis. Veroorloof den wensch van een' waaren huisvriend. Gij waardeerde mij tot hiertoe; indien ik het ver.diene, zoo laat mij in 't vervolg op uwe vriendfchap roemen.

W A L S I N G.

Gij zijt een man, die mijne ganfche achting bezit. (Met aandoening.) Een goed man; een braaf Officier!

KAK-