is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 83

fle voor hem aanloldijk genoeg zijn, om zelfs zijnen vader te doen tuimelen.

president.

Wurm! Wurm! gij brengt mij daar bij eenen ont. zagchelijken afgrond.

wur ki.

Ik zal u terug voeren, genadige heer! Mag ik vrijmoedig fpreeken ?

president; zich zettende. Zoo als een verdoemde tot eenen medeverdoemden.

wur m.

Vergeef mij derhalven. Gi zijt, dunkt mij, der buigzaame hofkunst den gnnfchenprefidentverfchnldigd; waarom vertrouwder gij haar ook niet den v*der toe ?... Ik erinnere nlj, mei welk eene openhartigheid gij uwen voorganger tot ccne piquet - partij overreedde, en bij hem den hnlven racht met vriendfchappelijke bourgondiewijn doorbragt; co dat ms nochtans de zelfde nacht, in welken dc groote mijn losgaan , eri den goeden ir.rn In de lucht blaazen zoude. Waarom v.rr • ift- yV] uwen zoon den vijand? — Nooit hadt hij moeten ontdekken, dat ik iets van zijnen miniu-nhandel wilt. Gij badt den roman aan de zijde van het meisje uitgevorscht, en het hart van uwen zoon behouden. Dan hadt gij den wijzen generaal gefpeeld , die den vijand nief in 't hart zijner troepen aanvalt , maar openingen onder de gelederen maakt.

F pre-