is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 85

le invloed is in gevaar , als de partij der Lady niet voortgaat; en mijn hals, indien ik den majoor dwing e. w u r m ; wakker* Heb thans de genade mij te hooren ... Den heer majoor zullen wij door list vastfpinnen. Tegen het meisje bedienen wij ons van uwe ganfche magt. Wij dikteeren haar eeiï billet doitx aan eene derde pcrzoon, enfpeelen hetzelve op eene gefchikte wijze den majoor in handen.

president.

Welk een dolle inval!'als of zij zich zoo fpoedig zoude doen overhaalen , om haar eigen doodvonnis te fchrijven?

wur Ma

Zij moet, als gij mij met vrije hand wilt laaten werken. Ik ken die goede ziel dóór en dóór. Zij heeft niet. meer dan twee doodelijke zijden , langs welken wij haar geweeten kunnen beftormen.... haar1 vader en den majoor. De laatfte moet geheel en al buiten 'tfpel blijven , zoo veel te beter kunnen wij met den mufikant omfpringen.

PRESIDENT.

Als bij voorbeeld?...

w u R M.

In gevolge 't geene uwe excellentie mij van de fcene in zijn huis gezegd heeft , zal niets gemaklijker zijn , dan de vader met een krimineel proces te dreigen. De perzoon des gunstelings en zegelbewaarders ii in zekere opzigten de fchaduw der majesteit. • • F 3 Be-