is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

Ivildet ómkoopen... want zoo veel gelds Iaat zich, de Piemel weet het, niet met iets goeds verdienen.

ferdinand j bewoogen.

Wees gansch getroost, lieve Miller! Het geld hebt gij voorlang reeds verdiend, en de Hemel bewaare mij , dat ik mij daarvoor met uw goed geweeten zoude willen betaalen.

miller; als een dwaas opfprmgende.

Het mijne derhalven? het mijne? Met weeten en willen van den goeden Hemel, het mijne?... (Naar de deur hopende en J'chreeuwende.) Wijf! dogter! Victoria! koomt hier. (terug toornende.) Maar, lieve Hemel! hoe koom ik dan zoo op éénmaal aan dien ganfehen, verfchriklijken rijkdom? Hoe verdien ik, hoe beloon ik dien? hé?

ferdinand.

Met uwe muzieklesfen niet, Miller! — Met dit geld betaal ik u.. (door rillingen aangetast, ophoudende.") betaal ik u ... ( na eenig zwijgen , weemoedig. ) deji drie maanden langen, gelukkigen droom van uwe dogter.

miller; vat en drukt sjne handfterk. Genadige heer! Waart gij een gemeen , gering burgerman, (fchietijk.) en mijn meisje beminde u niet? ontzielen zoude ik haar... .Hij treedt weder bij bet geld en jlaart "er op.) Maar, daar heb ik nu immers alles , en gij niets, en nu zal ik immers den gan« fchen fchat weder moeten uitkeeren? hé!

ferdinand.

Kwel u daarover niet, vriend! Ik gaa op reis , en

ia