Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christophori SAXl, ORATIO HONORARIA. 5j

christophori saxI Oratio honoraria, in Legis Regias patronos , habita publice die iSrao Martii Anno 1798 , cum Magiltratu Academico fe quartum abdicarct. Traie&i Batavorum,Ex Oflicina O. J. van Pad* denburg. 86 Pag. 40. Moj. De prijs is f 1 - : - : Dat is:

StaatelijPe Redenvoering van christophorus s a x e , tegen de voorflanders van eene wet ten behoeve van het Koningfchap, enz.

Deze buitengemeen groote Redenvoering, van welke wij naauwlijks begrijpen, hoe ze binnen het gewone tijdsbedek van eene Academifche Redenvoering heeft kunnen uitgefproken worden, is ons te laat ter hand gekomen, om dezelve op haar tijd aan te kondigen. Het gewigt echter van het verhandelde onderwerp en de wijze van behandeling, gepaard met eene uitmuntende verhevenheid van taal, noopt ons, om ook nu nog onzen Lezerett daar van verflag te doen, ten einde dit uitmuntende Stuk ook door onze aanbeveling meer algemeen bekend en gelezen worde.

De Hoogleeraar gaat in dezelve het gevoelen te keer van hun, "die aan het Koningfchap eenen wettigen oorfprong toefchrijven, en hetzelve op dien grond verdedigen en voor onfchendbaar houden. Zij beweren namelijk, dat het volk weleer van het recht van gelijkheid afftand gedaan, en zich geheel aan de heerfchappij van een' eenigen overgegeven heeft, oordelende, dat de eenigfte fteun en zekere waarborg van duurzaam geluk en welvaart, in eene blinde onderwerping aan den wil van dien éénen, gelegen was. Wie echter is 'er, vraagt de Hoogleeraar, die heden ten dage nog durft ftaande houden, dat dit immer door eenig volk wel en wettig, in grondvergaderingen, met voorbedachten rade, en zonder kuiperij, gefchied zij, of die zich tot (laving van dit gevoelen nog van het armhartig argument van Jlilzwijgende toeftemming ten aanzien van hun, die nimmer om hunne toeftemming gevraagd zijn, durft bedienen?

Daar ondertusfehen vele» voordanders van de Koninglijke en Vorilelijke waardigheden zich op de Oudheid beroepen, en het gezag van voorname Schrijvers aanvoeren, toont hij aan, dat men deze Schrijvers geli 5 vveld

Sluiten