is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93©

VREDELIEVENDE GEDAOTEN

Vredelievende Cedagten over '/ verkiezen van een Bisfchop; waar in voornamelijk wordt aangetoond, dat menig Katholijk, zoo geestelijk als leek, van 't verëenigd Nederland, in zijne dier baar ft e Kerk- r egt en, bij den aanvang dezer Eeuwe, zwaar verkort is. Te Utrecht, bij B. Schelling, 1798. 404 Bladz. In OElavo. De prijs is f : - 16 - :

Een vrij goed gefchreven werkjen van eenen ongenoemden, doch, die zich bij het flot in eene aanfpraalc pan de inlandfche Gcestlijkheid hun Medepriester noemt; eene Bijdrage tot de Kerkgefchiedenis der Roomsen-Katholijke Ingezetenen van ons Vaderland, niet alleen gefchikt, om van dezen gelezen te worden,maar ook dienftig voor Protestanten, die begeerig zijn , den aart en gelteldheid der Roomsch-Katholijke gezindte, bijzonder in ons Vaderland, en de woelingen en verdeeldheden onder dezelve, als ook de heerschzucht van het Hof van Rome, nader te leeren kennen.

,, Zedert een' geruimen tijd," na dat de Hervorming hier te land was ingevoerd, ?, heeft Rome hier te land fommige perfonen wel tot Bisfchoppen laten inwijden, doch, alleen op den voet van Pauslijke Stedehouders, die hun ambt Hechts in commisfie waarnemen, en ook niet langer dan het den Paus of zijne ambtenaaren behagen zal. (Bladz. 6.) In Maart van het jaar 1795 is 'er op naam van dc R. C. Geestelijkheid van Holland verzoek gedaan aan' de Provifiöneele Reprefentauten van Holland, om een'inboorling tot Bisfchop temogen verkiezen : 'er hoofdzaaklijk bijvoegende , dat zekere gefchiilen, in 't begin dezer Eeuwe. ontftaan, oorzaak geweest waren , dat de Geestelijkheid van de hulp eens Bisfchops toen verltoken werdt , daar de Janfenisten de Bisfchoplijke waardigheid behouden hadden. In dit verzoek komen drie hoofdzaken voor: 1) De begeerte, om een' geboren Nederlander tot Bisfchop te hebben. 2) De "begeerte om hem te verkiezen; en 3) komen hierin aanmerking de gefchillen, die in 'c begin dezer eeuwe zoo veelen onzer Katholijke Medeburgers van iiet Bisfchoplijk beftuur en hulpe ontbloot hebben. Dit heeft den ongéiioemden Schrijver van dit Stukjen opgewekt, om ©Ver deze drie punten eenige gedachten, ter verlichting

on-