Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 a. will, mijne cenuegens en rampen.

oogmerk dienstbaar is. — Meer dienstbaar aan het wezenlijk oogmerk zou dit Boekjen ftrek'keii, ware het niet, door de bijgevoegde Plaatjens, wat koitbaar voor den gemeenen man.

In een meer befchaafden kring zal dit vooroordeel minder behoeven te worden tegengegaan.

Intusfchen bevelen wij dit Boekjen aan allen aan, die 'er werk van maken, om nuttige Boeken onder den ge neenen man te verfpreiden. Hetzelve is in het lezen zeer uitlokkende, en doet overtuigend zien de dwaasheid van het vooroordeel en bijgeloof. — Tot een ftaaltjeu uit hetzelve ontbreekt ons de ruimte.

Mijne Genoegens en Rampen als jonge Dochter en Echtgenote. Een Gefchenk aan alle mijne Zusters, die in de eer Hen mét mij willen deelen en de. laatlhn wenfchen te verwijden. Dour am al ia will. Uit het Hoogduitsch. Te Leijden , hij L. Her dingh, 1798 262 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 1-16 :

Dr.it de verdichte Verhalen, bij den naam van Romans beken-", onder de behoeften van het lezende Publiek moeten gernngfchikt worden, gaat ons dikmaals etn kille fchrift door de leden, wanneer wij foortgelijk een Gefchrift vinden aangekondigd; niet, omdat wij van dusdanige Opftellen vijanden zijn, of dezelve, zonder onderfcheid afkeuren; maar, uit hoofde der Zedelijke verwoestingen. welke veele derzelven hebben aangericht in het hart van jonae lieden van beiderlei fexe, veele onder de weiken den doodlijken giftbeker, naar gelange hij eene ffibedige werki: g doet, dikmaals te gretiger binnen zwelgen. Evenredig aan de gemelde fmartlijke aandoening , is, daarom, onze blijdfehap, wanneer ons iet van beteren (letripel in handen valt. Dan vv'èn. fcHeo wij, in ons hart, der Vaderlandfche Jeugd geluk, omdat zij eenige unren, indien niet tot wezenlijk nut, immers onfchuldig, aangenaam kan bededen. Op de lijst dezer onfchuldige asnr gename Romans verdient liet thands afgegeven levensverhaal te worden aangefchreven. Niets hebben wij in hetzelve ontmoet, 't geen kuifche ooren kwetst, of der onzedelijkheid begunftigt; maar, veeleer , - eele 'choone aanmerkingen, welke door de daar bij belanghebbenden, met vruch; kunnen" bew, rkflelligd worden*. Langwiiligheid is. dikmaals, een kaïaktertrek ner Utiitfche Ro» mars;ook dit gebrek ontmoet men in het gefchrift van lufvrouw will niet. De ftijl is. veelal, deftig en befchaafd, en 't geen nïet altijd het ge'-al is van de overbron^inge van Duitfche voordbrengzels, de Vertaling is vrij gelukkig uitgevallen. In één woord, met gerustheid durven wij dit Boek de zulken aanprijzen, die, van gewigtiger bezighe 'en,in minder infpanninge vorderende lecture, een uurtjen verpozens zoeken.Wij twijfelen niet of veelen zullen met verlangen te gemoet zien de vervulling der belofte van Meiufvrouwe amalia, inhoudende de aankondiain^ van haar voornemen om op het tegenwoordige, nog een ander Boekjen, Mijne geneugten en mijn lijden als Gade cn Moeder getiteld , te laten volgen.

Ge-

Sluiten