is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MAATSCHAPLIJK. BELANG.

44?

, wierp, daar voor voldoend was, cn dar hij zelve voor zijn " Vaderland en zijne haardftede niet behoefde te fueven." — — Hoort, onder anderen, de volgende verklaring. „ Deigd is ,o „ veel als het goede; het goede beftaat in voldoend genot eu ,', gelukkige gevolgen, in alles wat onzen welvaart bel., igi " —» En zoo naauwkeurig, volledig, en duidelijk vallen genoegzaam alle verklaringen uit, vooral wanneer dü Etymologie te hftlp geroepen wordt", ter opheldering van een woord, bij voorbeeld: bij wetenfchap, kunst, doel, enz. Men zou hier uit fchier vermoeden, dat van dsr wijck zich met ernst op de taalkunde zal hebben toegelegd. Doch moet hij daarvan zeker niet vee! vergeten hebben, naardien hij anderzins salomo geen Sarall zou doen bouwen, waarïn hij 500 wijven kieuw; noch ook de gantfche jeugd door Biblioteken en Jccadtmien zou willen doen

opvoeden. De Godsdienst komt 'er voor deze keer met eenige

fchampfchoot°n af: 't was nu op deze niet gemunt; van terzijde echter moest haar r.og een en ander worden toegevoegd. Doch diergelijke uitbraakfels eener boosaartige fpotzucht mag zij, me: verachting, voorbijzien, zonder zich eenigzins met dezelve te moeien. Intusfchen raden wij den Schrijver behalven het te voren gezegde, om ziin zedekundig ftelfel (hier Bladz. 51 en volgg. gefchetst) op nieuw te overdenken; dat kort ontwerp, hier gegeven, is zoo gebrekkig en gaat 200 mank , als wij iu lang eenige fchets gezien hebben.

De Secretaris; of het zal ziek fchikken. Toneelfpel. In drie Bedrijven. Naar het Hoogduitsch. Te Amjieldam, bij G» Roos, 1799. 104 Bladz. In Oélavo. Dc prijs is f : - 8 - :

Dit Spel heeft voomaamiijk ten doel, om de waarheid der Spreuk : IVat gebeuren moet zal zich wel fchikken . te bevestigen. Deszelfs" inhoud is korteiijk als volgt: zeker P<"efiient, in eene niet genoemde ftad in Duitschland, heeft eenen Zoon, welke bereids den Tijtel van Hofraad voert, als mede twee dochters, welker eene louise en de andere sophie geheten wordt, beide deze Freules verfchillen onderling fterk in karakter , zijnde de oudfte verftandig, burgerlijk en mild; doch de jongde, die door den Lieutenant van der linde gevrijd wordt, fentimenteel, pedant en kaarig. De Hofraad is jong en los, echter niet deugdeloos van karakter, doch wordt door eenige valfche Tafelvrienden van den Prefident in het grove hazard fpel gewikkeld, en verliest al wat hij bezit; w;:ar mede het Oei een' aanvang neemt. Onder het Gezelfchap bevindt zich ook de Secretaris, waarfchijnlijk de Stads - Secretaris , woge, een zeer braaf doch ongelukkig jongeling , die door den Prefident tot zijn ambt verheven, en in deszelfs huis en befcherming opgenomen was; deze het beftendig verlies van den Hofraad en te vens het bedrog zijner vrienden bemerkende, veinst op de hand

der