Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5iö

P. VAN H E II E R f

3en der Nederlandfche Genees- en Heelkundige ervaring bevatten, ook zoo wij hoopen, zonder nadeel van "de Genootfchappen , in ons Gemeenebest zelf opgericht; De Brabandfche ftijl en fpelling^ van dit Werk, zoude «len Nederlandfchen Genees- en Heelkundigen meer hinderen, zo hij niet overtuigd ware, dat niet deze, maar de onderwerpen alleen, tot de bevordering van Genees- en Heelkennis dienftig zijn.

Magazijn voor de Critifche Wijsbegeerte en de Gefchiedenis van dezelve. Uitgegeven door p. van hemert. Eerfte Deel, Drie Stukken. 404 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is te famen f 2 - 16 - :

Met deze drie Stukken is het eerfte Deel van dit Magazijn volledig, waarom wij van dezelve hier gelijktijdig bericht zuilen geven.

De fchrandere van hemert, reeds door zoo veele •Schriften in ons Vaderland gunftig bekend, en vooral .ook door zijne pogingen, om de Critifche Wijsbegeerte jneer en meer onder zijne Landgenoten uit te breiden eu imaaklijk te maken, heeft dit Magazijn aangelegd met oogmerk, „ om het Vaderlandsch Publiek , in zoo ver5, re hetzelve voor het licht der nu hervormde Wijsgeer„ te vatbaar is , en, waarlijk, wil verlicht worden, 3, met de critiek der zuivere , en der practifche Rede, „ door den alöm beroemden zelfdenker onzer eeuw uit.,, gedacht, nader te doen bekend worden; de gronden, „ en het gebruik van dezelve, duidelijker te maken; de s, twijfelingen, en bedenkingen, die bij ernftige waar9, heidzoekers nog mogten plaats hebben, door eene re3, delijke overtuiging, uit den weg te ruimen, en, op a, deze wijze, licht cn wetenfehap , maar vooral ook f, waare deugd en zedenlijkhcid, van welke alle weteu,, fchap hare voornaamfte waarde ontleenen moet, on„ der het Bataaffche Volk, naar zijn vermogen, te helpen „ bevorderen." In de daad een prijswaardig doel. — Neemt men flechts in aanmerking den verbazenden opgang, welken dc critifche Wijsgeerte in Duitschland heeft gemaakt, en hoe dezelve reeds aanvanglijk andere Wijsgeerige ftelfels of verdrongen heeft, of nog van tijd tot tijd den grootften afbreuk aan dezelve doet, — ja, ho* alles tegenwoordig in beweging fehijnt, om dezelve of te verdedigen en voord te planten, of pok te wederleggen

Sluiten