Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.6 echt dagverhaal van den oorlog van

rakter verëenigen wil en in ftaat is, hare werking voor het oog en de verbeelding te berekenen.

(Het Vervolg en Slot in N°. 2.)

echt dagverhaal van den oorlog van de ottomannische porte, met de beijs in egypte, in den jaare I?8$.

(Vervolg en Slot van Bladz. 742. van het vorige Deel.)

TTje Kapudan Basfa zag , dat de Beijs te rug getrokken waren. Dus gaf hij bevel, om aanftonds nieuwe krijgsbenden te ligten , die ook, omtrend 12000 man fterk, aankwamen. Zij beftonden uit 1500 Mamelukken, die de Beijs, die hij over dezelve gefteid hadt, aanvoerden; uit 1500 Galeangi , die nog te Kairo voorhanden waren, daar zij namelijk koopmanfchap dreven; en uit 9000 Jordasfi.

Den 6den November beroofden de vijandlijke Beijs al de dorpen, van hun leger af tot Kairo, van alle voorhanden zijnde levensmiddele'n. Dier op volgde de afzetting van den Basfa in het flot van Kairo , zoo men meende, op last van de Porte. Hij benoemde in deszelfs plaats abdul bassa. Hij liet den loden zijn nieuw leger zich te Sexit, drie uuren van Kairo, nederflaan , en aldaar eene fchans van 12 ftukken gefchut opwerpen, om de Beijs, indien ze komen mogten, op te houden , en wat hoger op, zondt hij 7 Galegici, onder de bevelen van hunnen Seraskier. Te Kairo kwam een oude Jordasfi , die in het leger van den Kapudan Basfa geweest , maar in den laatften ilag tot de Beijs overgelopen was , met brieven van hun aan , en werdt daarom gevangen gezet.

Den i4den zondt de Kapudan Basfa eenen afgezant naar de Beijs , dien men met groot eerbewijs ontving. Amurath beij fchonk hem 1000 Venetiaanfche Sequinen; ibrahim beij gaf hem een pels, dien men op 5000 piasters rekende, met een paard, met al zijn toebehoren, ter waarde van 4000 piasters ; en anderen aanzienlijken voorraad tot zijne terug reize. De Kapudan Basfa vermaande de Beijs, in zijnen brief, om zich

niet

Sluiten