is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 OVER BEELDHOUWKUNST

Het half verheven beeldwerk is eene foort van fchilderij of tafereel, welks beelden op den voorgrond met die op den achtergrond moeten famen[Temmen, en waarbij volmaakte harmonie heerscht tusfehen de groote en kleine voorwerpen. 'Er moet afwisfeling in de ontwerpen gevonden worden, licht en fchaduw moet wel verdeeld wez,en en trapswijze af- en toenemen : dit fchüderachtige treft men maar zelden bij de beelden der Ouden aan. Op de Trojaanfche Zuil is het perfpeStief zoodanig verwaarloosd, dat 'er de menfchen veel grooter, dan de huizen, op fchijnen; eene achtloosheid, even berispelijk, als het kunstvermogen lof verdient, dat 'er duizenden verfchillende hoofden op wist af te malen.

Is het half verheven beeldwerk eene fchilderij , dan moet het hoofd-voorwerp boven alles den boventoon voeren. Het middenpunt-licht moet niet afgebroken worden door ftukswijze verdeeling van dunne en harde fchaduwen, die het geheel ontberen en de eenftemmig* beid verbreken zouden. Hetzelfde kwade uitwerkzel zou ontfpruiten uit kleine dralen van licht, op groote masfa's van fchaduw geworpen.

Op den voorgrond moet niets te zeer in het kleine gewerkt wezen , vooral indien de uiterfte deelen daarvan voorüit komen moeten ; dit zou eene fchraalheid veroorzaken, en het zou daan, als of 'er fpijkers door de beelden waren geflagen. Wanneer de afgezonderde deelen den grond niet bereiken, zonder evenwel te zeer aan het beeld verknocht te wezen, ontdaat 'er onevenredigheid in de beelden en een verkeerd verfchiet uit.

De beelden, op den tweeden grond, moeten niet zoo veel uitfpringen noch zoo duidlijk uitgedrukt zijn, als die op den voorgrond, en dus ook van de overige gronden , in evenredigheid van derzelver verderen afdaud. Naar mate de voorwerpen zich verwijderen , moeten hunne gehalten minder kenlijk wezen. Door zulke onzekere en onbepaalde toetfen, en door middel van evenredigheden , (trapswijze verminderd naar de wetten der doorzichtkunde, komt de beeldbouwerij der waarheid nader, en brengt zij alle die eendemmigheid ten voor-: fchijn , welke door de eenige kleur van het brons of marmer kan te wege gebragt worden.

Het zou het gezicht kwetzen, wanneer het rondom; elk beeld eenen kleinen kring van fchaduwe zag, opv gelijke wijze verdeeld en van gelijken omtrek; terdoncL

zou