is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°3 TROOST WEGENS

èronnen oplevert? of in^nTon„£ fa'Soei? Uit de bronnen vloeit het water fteeds naar LSS en veroorzaakt daar door Beeken nf ,™P deels uir meer Bronnen, deelsdoor 're?enwSTn * imolten fneeuw, deels door den firnen^™ ge~ Beeken vermeerderd wordt, Riviere^teEe door Te?* cemging met andere Rivieren fteeds «ïn^t j VCr" het vaste Land zoo lang doorlopen W?rd.e? ' en

delijk alle weder in f^^fSl^l^' nieuw weder m dampen op te rijzen. Aldus heerschr orde en overeeuftemming in de o-mrOhp „„l «eeiscbt gaat verloren Zelfs T^ÏÏ&fö^J^zijn oogmerk bereikt heeft; dan dient het weder ifW reiking van andere oogmerken. bt~

GEWROCHTEN UIT ITALIË N AAR FRANKRIJK VERVOERD.

Judiatur et altera pars.

^^S^S^V!^^ Was een «*r natuurverlies welk /K? \"^ bengt °nUrend het groote vunes, welk bij den tegenwoordig oorloV in

zi ne kunstgewrochten geleden &heeft, ahe bem mm s der fchoone kunften, die nooit, zond\>r f "f™1"11.'™™ gevoel van vreugde,' aan h Ad «Joejen, kunnen denken , ten fterkhetreffenmo st Itah'e en verzamelplaats der grootfte meesteXikeTtan kunst, zijn nu eens woorden van dezeIfde be eken s ^ worden: en de verandering, welke dat land in hefe genwoordig tijdsgewricht te beurt valt , komt b i a 1 e' de groote Omwentelingen op dit wereldrond en dLel

flat men zich , met de inwoners dier fraaijë gewesten bij den eerften plotslingen fchrik , in hun treiS nr

SSeZr n' H-a"neer,mcn mS£ dc trane» der moeuer wuae ipotten, die aan het graf van haren ItVvcUno-

weent, en, gevoelloos, hare billijke Ylagten wiide w!S

ken,