Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.104 IS DE LUXE voor DEN STAAT voor- op NADEELIG?

Zij, die de Luxe fcbilderen , verplaatzen ons doorgaans met onze verbeelding in de groote wereld Zij fpreken van weidfche kledingen , pragtige gebouwen , moderne meubelen, kostbare equipagiën, een ftoet van bedienden, dartele gastmalen, en wat iet meer is. En met reden. Dit is buiten twijfel Luxe in een hoger «n-aad. Maar men dwaalt geheel, wanneer men dezelve'alleen in deze kringen zoekt. Eene Boerin , die haren glimmenden koperen doofpot te pronk zet, of hare keuken met een rak met lepels verfiert ; een Dagloner, die in zijn Zondagspak en met zilveren gespen op de fchoenen te vporfclujn treedt; of een Handwerksman, die des avonds zijn bierhuis bezoekt , of bij de overkomst van een broeder of Zuster een' dag beftemt, om met zijn gezin eens regt plaizier te hebben, en te fmullen; deze hebben in hun kring zoo wel hunne Luxe, als cleantfs wiens pragtige koets door een moedig vierfpan wordt

voordgetrokken De Wilden kennen dat foort van

overtolligheden niet , die bij ons Europeërs in zwans zijn, maar hunne Luxe beftaat in vederbosfehen dierenvagten, fehelpen , koralen, of ringen door den neus ol eenbefchilderd aangezicht. Zelfs in de Aards vaderlijke tijden, hoe eenvouwig ook, was de Luxe niet onbekend. — Onder het drenken der kemelen ontving de Herderin reuekka een gouden voorhoofdüerzel en

armringen van den trouwen huisknegt van abraham

3°- {Me derde plaats, is uit het gezegde gemakkelijk ook dit af te leiden, dat 'er in de Luxe zeer vele trappen zijn. — Men kan van zinnelijke genietingen, die wij niet volftrekt nodig hebben, eenig gebruik maken. Men kan dat meer doen. Men kan dat veel

zeer veel doen. Het gebruik kan onmatig — buitenfpong worden. — Onder de Landlieden , en de gering ftanden in de Steden is de minfte Luxe. Men blijft" het naast bij de Natuur. In de fpijzen, de dranken, de woningen, de huisfieraden, de klederen , de uitfpanningen heerscht de meeste eenvouwigheid. — Onder den nfiddenftand ziet men haar reeds toenemen. En naar mate men opklimt tot heden van meer aanzien en vermogen, worden de woningen over het algemeen ruimer en pragtiger, de fpijzen en dranken uitgezochter, de gemakken menigvuldiger, de huisfieraden van nieuwer fmaak, en de gantlche levenswijs meer onbekrompen. Terwijl de Luxe meestal aan de Hoven haren hoogften trap be-

ftijgt.

Sluiten