is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. R. TORSTER. 447

geen, dat zijn zoon van hem begeerde te weten. Georg was nooit op eene fchool , nooit op eene Univerfiteit; alles had hij zijnen vader te danken, en welk een buitengewoon mensch is hij daar door niet geworden ! Aan de opvoeding van de overige kinderen had de waardige moeder haar gelijk aandeel. Zij, die met eene waarlijk hemelfche goedheid en zachtmoedigheid , zoo veel huislijke deugden verëenigt, werd ook van haren overledenen man,met eene liefde,met eenen eerbied,behandeld , die zij waarlijk zeer verdiende. Elk lichaamlijk bezwaar, waar over zij vaak moest klagen , verwekte zijn levendigst medegevoel.

Zeer voorbeeldelijk was de liefde tot rechtvaardigheid in forster, en zijne achting voor de verdienlte van anderen. Innig en hartelijk was zijne liefde en achting voor zijne ambtgenooten, onder welken hij meest meckel, Niemeijer en wolf, met eene beminnenswaardige hartelijkheid, plagt aan te prijzen. Wij weten nog zeer wel , met welk een ijver hij wolf's homerus, en het Nieuwe Testament van koppe beftudeerde ; hoe zeer hij daar voor zorgde , dat de meesterftukken zijner kollegen, ook in de fchoonfte uitwendige vertoning , in zijne Bibliotheek zich vertoonden. Ik weet nog zeer wel, met welke voor mij bcfchamende geestdrift, hij mij omhelsde , toen hij het tweede Deel van mijne Gefchiedenis van de medicis gelezen had , en hoe menig lief getuigenis van zijne goedkeuring, doorweeven met fchoone fpreuken uit de

ouden, beware ik nog! Is deze achting voor het

Werk van anderen in de Godgeleerdheid thands niet eene zeldzame deugd?

Naar het Hoogduitsch van k. sprengel.

eenige bijzonderheden uit eene levens» schetse van thomas paine, briefsgewtjze medegedeeld, aan de schrijvers der nieuwe v a d e r l an d s c h B. bibliotheek, door willem de roo, predikant te thiel.

Geachte Medeburgers!

De naam van thomas paine is ook in ons Land zeer bekend, vooral door zeker Werkjen, waarvan

de