is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van thomas e a i n e. 44,9

fring mede te deelen; ik weet wel, het komt in het Rijk der waarheid meer op de kracht der redenen aan, dan op de geaartheid van den perfoon, welke dezelve fchriift maar niemand zal mij tóch ook ontkennen , dat wanneer wij iri iemand, die zich tot eenen Leeraar en Verlichter Éijner Tijdgenooten opwerpt, een Hecht hart, een verfoeilijk charafter aantreffen , wij dan ook dé zuiverheid zijher oogmerken met reden verdenken mogen , en zeer omzigtig moeten zijn in het aannemen Tan dat gene, dat hij inbrengt tegen belangrijke waarheden, d!e op de rust van ons hart, eri den troost van £ns leven,eenen aanmerklijken invloed hebben; een losbandig mensch toch, dié gaarne aan zijne zondige neigingen zonder .fchroom voldoening vérfchaffen wiU moet noodzakelijk afkeerig zijn van eenen Godsdienst welke op zuiverheid van zeden aandringt, eh zal dus al /dVen' Èn anderf«-zekert wijs temaken, dat de gronden, waar op zulk een Godsdienst rust, óngenoegzaatö, en valsch zijn. - Om nu paine van die zijde nader te leeren kennen; en den invloed weg te nemen, welke zijn gefchrijfs door den groottenen tijtelEeuw der Reden, door den ophef,Vaar mede hetzelve is aangekondigd, of wel door den naam var» Paine , den fchrijver van „ de Rechten van den mensch >* bp lommige ménfchen, .vooral op de zoo ligt verleide jeugd mogt gemaakt hebbeh ; deele ik deze bijzonder! heden uit zijne Levensfchetfe mede.'

Thomas paine is te Thetford in de provlntie Norfolk geboren, in bet jaar m6 ; zijn Vader ïïï Joseph paine, een keurslijfmaker van ziin ambacht een lid van de Godsdienftige gezindheiïïer LXrs en ten braaf, fchoon behoeftig man; zijne Moeder was\

1RtZ%inaa C-CAE' ^e Dochter van eenen procureur, te Ihettord; zn behoorde tot de vastgeftelde Kerk zii was van eene ftuurfche geaartheid , en een ongeftadÏÏ character ; thomas paine werd opgevoed1 in df openbare fchool te Thetford, onder het opz ch va "de« Beer knowles, hij werd daar in het lezen, fchrüven, en de rekenkunst, onderwezen, en verliet' is iaren oud zynde, het fchool, ten einde i£vv3£3han " werk te leeren; waar m hij echter nimmer zin had, zoo X JnJeml5 ^zigheid löt Welke een oplettende vlijt, en onvermoeide naarftigheid verëischt wordt hij werkte nogthans omtrent 5 jaren.bij zijnen Vader, in. deel. mengslst. no. 10. Ff 2^