Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522

BIJZONDER HRDE.Nj

Wat de Gclcbiedfchrljvers ook mogen melden omtrent de vaart der Bremcr en Lubekker Kooplieden , die zij als de eerfte ontdekkers en veroveraars van dit Gewest befchouwen; het is evenwel eene befliste waarheid, dat de D eenen dit land reeds vroeger leerden kennen en bezochten. In het'bijzonder was hun bet tegenwoordi-e Esthland bekend, waar zij reeds in 'tjaar 11.90 het Christendom poogden in te voeren. De Bremers en Lubekkers deeden hetzelve iet later in Lijfland, waar zij bet eerst aanlandden , en naderhand Esthland leerden kennen. Beide partijen gedroegen zich juist niet zeer Christelijk bij hunne bekecringen, vooral de Pauslijke Zendelingen niet.

Me in hard van Segelerg was de eerfte Priester, dien de Bremers en Lubekkers mede in het land bragten. Hij zette 'er zich neder, leerde de taal van het land en bekeerde veele Lijf en Esthlanders , werd naderhand Bisfchop van Lijfland, in plaats van bartolus, wien de Esthlanders in 1197 dood floegen, toen hij als Veldheer der Lubekkers en Bremers tot' naar Uxcull doordrong, alwaar pieinhard naderhand de eerfte Christelijke kerk, benevens eene vesting, bouwde.

Eigenlijk had canut de Deen, de Esthlanders het eerst tot het aannemen van het Christendom gedwongen.

Bekend genoeg zijn de twisten tusfehen de Deenen en Zwaardbroeders, het oproepen der Duitfche orde, de ftrijd der Bisfchoppen met die orde , enz. Het was volquinus, de meester der Zwaardbroeders, die het eerst de Duitfche orde te hulp riep, terwijl dezelve, onder iiKERMAiiN van Salza, aan die roepftem gehoorzaamde. Voor bet overige dient nog te worden opgemerkt, dat de Duitfche orde of de broeders* van het Hospitaal St. Mai ia te Jerufahm in het jaar 1190 gefticht is-, waar toe Bremer en Lubekker Kooplieden aanleiding gaven. 'Er ontftond eene groote fterfte in het Christelijk leger, dat ten dien tijde tegen sal ad in optrok. Bremcr en Lubekker Kooplieden' verzorgden de zieken, en ftichtten het hospitaal St. Maria. Paus co el estin us de derde bevestigde die orde, welke een zwart kruis in een wit vcid tot een wapen kreeg. De Zwaardbroeders droegen een rood kruis in een wit veld, « iif '"<} in bet vervolg met het zwarte verruilen moesten. IMialven de Priesters, droegen nü alle de broeders baarden en bezwoeren het ongehuwde leven.

De

Sluiten