Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 H. J. rjBUSEKAMP , KL.rNAT. GESCH. VOORDE JEUGD,

hun, ééns in de week , iet aartigs , (zoo als de kinderen gewoon zijn te zeggen) van de dieren, vogelen en infeften verhaald wordt.

■ Om nu in dat kindergezelfchapjen de aandacht te onderhouden, den ijver te doen voordduuren, en een genoegzaam vermaak te bezorgen, vond zich 13. in de envermijdelijke verpligting, om op iet n,euws bedacht te ziin dewijl de twee voorige Deeltjens zoo dikwijls gelezen , en zoodanig doorgepraat waren , dat dezen noemaals te hebben willen herhaalen, aan der kinderen nieuwsgierigheid geene genoegzame voldoening gegeven zou hebben. . ,

Het geduurig verlangen der kinderen om een derde. Deeltjen, en de aanzoeken, welke den Boekdrukker daar toe ook van elders gedaan werden, hebben den Schrijr ver dien taak op zich doen nemen; maar aangezien dit Deeltjen met de voorigen eenige gelijkheid moest hebben, verklaart hij onbewimpeld van niet in alle opzichten aan zijne wenfchen te hebben kunnen voldoen. — ,',Ik heb " het zijn zijne eigene woorden, „ in fommige opzichten mij naar mijnen zin , en naar dien van mijne kinderen gefchikt. De kinderen hebben gaarn \ o-roote befchrijvingen , en die heb ik gegeven , daar ïk kon. Ik heb 'er de tweede figuur (verbeeldende de Zwijn-aap) ingevoegd, omdat zij mij aanleiding k-in geven , om over de dieren der verbeelding te " rraaten. De verfchillende gevoelens over de tqvej* ' kracht der'Ratelflang, en meer foortgelijke dingen, 3 waren weggebleven, zo dezen geene gelegenheid gaven, om door een foort van kinderdispuutjen, waarV, aan men eene behoorlijke richting moet geven, der?' zelfer oordeel te doen ontwikkelen." "Dit Deelt ien' bevat 32 bijzondere befchrijvingen , allen met gecouleurde Plaaten opgehelderd. Deze zijn: -3. Een gevlakte Neger. 2. De'Zwijn-Aap. 3- Het Rendier. 4. Het Muskusdier. 5- De Ratelfiang. 6. J)e B&mtijL 7. He Krokodil. 8. De Giraffe. 9. De pmole Miereneeler. 10. Plet Stekelvarken. 11. De Civetkat. 12. De Loeris. 13. De Boschrot. 14. De Walrus. 15. De Zeehond. 16. De Zeeheer. 17- £>e Lezucan. . 18. Het. -.Zwijn. 19. Het SünJidier. 30. De %*èatV6gel. 21- dLen Kolibrie!. 22. Een Rijst vogel. 23. De Organist. 24. Het Snijdervogcltjen. 25, 26. Lu Mierenleeuw -en zijne'wooiiing. 27. Eene Luis. 28.

' fi Eent

Sluiten