is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BLAADJEN IS OMGEKEERD.

95

maar ook de aandacht boeien, en de perfonen moeten allen meer of min , maar de hoofdperfoonen vooral, nteresfe ren, terwijl hunne karakters niet enkel ju st en natuurlijk gefchetst moeten worden, maar ook wezenliik iet belangwekkends hebben. Stijl en taal beboeren bijzonder in gi wrochten als dezen, die men onder de vosrdbrengfals der fraaie wete; fchippen rekent, zuiver, duidlij < en vloeibaar te z:jn en vertaalt meu dus iet van die natuur, men moet de ei4enheden van beide talen, waar uit en waai in men o ergiet, wel verdaan, om, van een oo.fpronglijk goed Huk zelfs, geen monfter te maken, dat, gelijk de halfflachtige dieren te water en te lande, halfin de ééne en halfin de andere taal leeft. Eindelijk behoort ook de Drukker of Uitgever te zorgen voor goed papier, eene goede letter, zuiveren druk, en alles wat verder tot die aangenaamheden en verfieringen verëischt wordt, welken men vooral bij (lukken vorderen mag, die men onder de fraaie letteren rekent te huis te behooren.

En in hoe verre kan nu ons tegenwoordig Toneelfpel, ten

deze opzichten, de toets doorltaan ?, Laat ons eens zien ! ■

Het Blaadje is omgekeerd, zegt de tijtel, en ziet daar dus het hoofddoel van het (tuk. Waar in is het Blaadjen dan omgekeerd 1 Een laffe Ambtman wordt eensklaps dapper, enkel door het trekken van den degen tegen iemand, die zich als overwonnen aanftelt, óf, hij, die zijnen broeder de bruid wilde wegkaapen, krijgt — zijne eigen vrouw weder, óf de fchurk lodewijk krijgt eensklaps berouw , en wordt weêr in genade aangenomen , óf willem krijgt karolina , waar mede men dacht , dat lodewijk zou heen gaan. In welk van die vier gevallen (U-ekt het hoof'doel? Wij weten het niet. En is het belangwekkend uitgevoerd? Is 'er een eenig perfoon in het gantfche Stuk. waar voor men zich bijzonder interesfeertï Wij ten minde hebben 'er geen gevonden, en weten ons geen denkbeeld van eenen Schrijver of Vertaler te vormen , welken een der handelende perfonen intere>feeren kan. De Ambt.nan is tot walgens toe laf en onnatuurlijk gefchilderd. Willam en karolina zijn zeer gewoo* ne wezens, die men befchouwt, geiijk den onbekenden voorbijgaanden wandelaar. Uit louiza weet men niet, wat men maken moet, 700 min als uit den Lieutenant, en haar geluk is onverdiend. Zeer onnatuurlijk is de plotslinge bekeering van lodewijk; zulk een booswicht wordt niet oogeobliküjk met de deugd verzoend, en dat zoo geheel zonder toereikende reden. Sophia is een mal wijf zonder eenig karakter. Van Jufvrouw bilding en emmering verneemt tam riet veel. Hamster zou nog de eenigfte wez^n , die onze deelneming opwekte, ware hij niet een gewoone go^de flokkert, die zijn geld gedachtenloos wegdronk, van zijnen besten vriend willem terftond gelooft, dat hij getrouwd zou wezen, en dus een (lecht mensch, daar hij naar karolina ging vrijen, offchoon hamster het beter weten kon , daar willem met hem gereisd had , en wien men wat heeft opgefiaukt , door hem eenige

fcheeps-