is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p. H. VAN LIS , LEERREDENEN. 10$

Leerredenen over eenige gewichtige Leer ft ukken van den Christelijken Godsdienst , dienende t'effens tot eene proeve van Bijbelfche behandeling der Catechismusftoffen. Derde Drietal. Zondag IV. VIII. XIII. Waar dgter twee Aanhangfels, over de daarbij in aanmerking komende plaat feil des O. Testaments, nevens eene Leerreden over Openb. XX: 13- Door p. h. van Lis, Predikant te Tholen. Te Utrecht, bij W. van IJzervvorst, i?99- 2I4 Bladz. In gr. OSlavo. De prijs is f 1 - 10 - :

Welk een uitgebreide Tijtel! De Eerw. v. lis vaart dus met zijnen Catechismus arbeid voord. Wij hebben van zijne manier van behandeling voorheen verflag gedaan, en moeten ons, ook ten aanzien van dit derde3 Drietal, daar aan gedragen. Men kan den man den lof van gezond verftand en onvermoeide naarftigheid niet betwisten. Doch zijne Predikatiën zijn zoo uitgebreid, en zoo vol in één gedrongen zaken, dat zijne Toehoorers, van het aanhooren van zulk eene Leerrede , al is ze in zich zeiven ook nog zoo fchoon, zo ze dezelve met de nodige infpanning hebben aangehoord # niet weinig vermoeid wezen moeten. — Deze Aanmerking meenen wij, dat van te meer belang is, omdat het Catechetisch onderwijs in de Christelijke leere, niet hl de eerfte plaats het meer verftandig en kundig gedeelte der Gemeente bedoelt, maar wel het min kundige, dat vooral meer eenvoudig onderwijs van noden heeft. Voor de zoodanigen zouden wij oordeelen, dat de Leerredenen niet al te zeer met zaken moeten overladen zijn ; dat derzelver voorftel zoo eenvoudig en duidelijk zijn moet, als de meerdere befchaafdheid van den tegenwoordigen tijd eenigzins toelaat; en dat men in het voordragen, ophelderen en bewijzen kort behoore te wezen, en zich -met eenige weinige klaare en zekere bewijzen te vergenoegen, opdat men zoo veel te meer tijd over behoude om de gemeente te doen zien, welke praktikale gebruiken zij van de behandelde waarheden maken kan. Misfchien zou v. L. meer tot algemeen nut arbeiden, wanneer hij zijne opftellen wat meer naar dezen Leer? trant inrichtte. Wij willen evenwel niet, dat deze aanmerkingen eenigzins zullen dienen, tot verkleining van de hoogachting, die deze Hukken , in zich zeiven be* G- 5 ichouwd,