is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UT* verhandelingen' van het genootschap

tusfehen de gemeenmaking van dit, en die des vorigen Deels, is verlopen; hetzelve bevat een tiental van Veihandelingen en waarnemingen, waar van veele zoowel voor de Heel- als Verloskunde allerbelangrijkst zijn, en tot de beöordeeling van welke wij overgaan.

De Eerfte dezer Stukken is eene Waarneming van zeldzame hoornachtige en kalkdartige knobbels, voornaamlijk aan de voeten eener oude vrouw , en verder over het geheele ligchaam verfpreid. Door joannes veltkamp. Zekere oude vrouw, zwak en mager van ligchaam , een jaar te vooren eene heete koorts hebbende gehad, waarvan zij naauwlijks herfteld, wederom inftortte, behield eenige weken lang eene verzwakkende fluipkoorts; aan de voeten dezer lijderesfe vertoonde zich, na voorafgaande doove pijn en jeukte, een fchubachtige uitflag, welke telkens vernieuwde, en eindelijk harde en hoornachtige knobbels maakte, welke van tijd tot tijd afvielen, en hergroeiden. Niets baatte hier tegen en genoegzaam het gantfche lichaam werd door deze bekorsting als omkleed; zij ftierf na een jaar lang in dusdanigeri toeftand te hebben geleefd. De Burger veltkamp , na breedvoerig het geval te hebben befchreven, zoekt voords, uit vergelijking met andere Schrijvers, op te fpooren, of zijne waarneming met die van dezen, eenige overeenkomst hebbe , en brengt bij , hetgeUe in de Heilige Bladeren, bij celsus, jegineta, alpinus, hippocrates, galenus, en anderen is aangetekend, om te bewijzen, dat de ziekte, waarvan hij de waarneming mededeelt, noch Melaatsheid, noch Lepra, noch Elephatitiafis of eenig ander gebrek in de huid is geweest, en tracht voords eene ziektekundige verklaring dezer ziekte te geven, door te ondérftellen, „ dat de vochten van 's menfchen ligchaam zulk eene', lijmachtige hoedanigheid kunnen aannemen, dat zij naa buiten gedreven, aldaar opdroogen , verdikken en hoornachtig kunnen worden," hoe zeer de Burger velt kamp allen lof verdient, met de mededeeling van dit zeldzaam geval, en de mededeeling van zoodanige gevallen altoos gewigtige bijdragen zijn tot den opbouw der Kunst, kunnen wij echter niet voorbij , eene en andere aanmerking op deze waarneming te maken; en wel vooreerst, dat een gewigtig , en voornaam gedeelte aan dezelve ontbreekt, te weten, een meer uitvoerig Geneeskundig verflag van den aart der ziekte, zoo

wel