Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOO GENAAMDEN GEMEENEN MAN. 237

vin den 26 Januari onder Ierland de Rivier de Shure op, en troffen, toen zij eenige uuren oP dezelve gevorderd waren, een floep met agt mannen aan, die, " hunnen nood gezien hebbende, daar reeds een' gerui•" men t i idop hen gelegen had , en door wiens gel SouwS hulp en bgltaifd zij nog dien zelfden avond ? bii een dorp, genaamd Pasfis, aankwamen. Zij aV f en, welkelmLr of ooit zulk een geval b^voond, of daar van ooggetuige geweest zijn , kunnen zien " e n recht denkbeeld maaken van den akehgen toeftand™'waarin zich toenmaals Schip en Volk bevon-

" %'e" Kapitein van de floep, zijnde een EngeHche nres-officier, een Handwerk daar anders met veel " Selï den op zit,bezorgde nn wel dra, dat de vrouw " S kinderen aan wal onder dak gebragt, verkwikt, v rw nSd en met drooge kleêren voorzien wierden 't Was de zelfde man, die hen met hun Schip verder " op naar Waterfort, één der aanzienlijke Kooplieden * v?n Ierland, hielp; aldaar aangekomen zijnde, de " ?cl nper bij een' goeden Correspondent bragt en

^h^n^ol bew- brave menfchen gevonden

" WNueIha'dden zij weêr land onder de voeten; zij w| „Ven naar den mensch gefproken, buiter, gevaa.r, en hadden den Engelfchen Kapitein te vnende, d« nu wel verder zoude voorthelpen, enz. t is waar, z dlnkten God voor hun behoud tot dus verre;. doch zaten evenwel nog te zeer n de nijp, gitCt kunnen lijn. Geen wonder waarlijk! GrootBrittannien en de Verëenigde Nederlanden, hunVa derlaud, waren toen ter tijd reeds met el Kanoer iu ooriog.' Hoe wisfelvallig ware het, tiM«0*n onderftand van huis te krijgen! hoe ligtelijk konden zij bii dezen of geenen onmensch bekend worden, me ïan hunnen8 rampfpoed ,, voor goeden prijs opbrengen , of andere onaange ' naamheden zoude kunnen veroorzaaken. f Deeze en diergelijke overdenkingen KW^jJf*.

Sluiten