is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443 V. FONTANES, lijkrede op WASMfc*ö¥ÖW»

„ laatfte gedeelte, dat mij bij de nakomelingfchap vefj, dienflehjk maakt."

Op welke woorden de Redenaar zijne toepasfing bouwt en zijne Toehoorers aldus aanfprekende zijne rede be11 uit:

,, Ja, uwe raadgevingen zullen geboord worden, o Washington! o Krijgsheld! o Wetgever! o vlekkeloos Burger! Hij (de eerfte Conful buonaparte) die nog jong zijnde, u in de gevegten overtrof, zal, gelijk gij, met zijne zegepralende hand, de wonden van het Vaderland heelen. Welhaast, wij hebben zijnen wil en, zoo het ongelukkig nodig ware, zijn krijgsgenie tot onderpand; welhaast zal de lof des vredés in dezen oorlogs-tempel weêrgalmen; dan zal een algemeen gevoel van vreugde het aandenken aan al de onrechtvaardigheden , en al de onderdrukkingen, uitwisfehen; de onderdrukten vergeten zelfs reeds hunne rampen, door zich op het toekomende te verlaten; de toejuichingen van alle de eeuwen zullen eindelijk den held verzeilen die deze weldaad aan Frankrijk , en aan de wereld . die, federd lang, door den krijg gefchokt wordt, geeven zal.

Dit ftrekke tot een ftaaltjen van den ftijl des Redenaars ; de vertaling is krachtig en tevens los en ongedwongen, taal en fpelling zuiver, eene hoedanigheid die dit Werkjen, onder de daaglijksch uitkomende brochures, met voordeel onderfcheidt. Eene afbeelding van den grooten Washington, voorzien van een fraai onderlchrift in versmaat, ontleend uit het Tweede Deel der Fabelen en Vertel/els van den verdienstlijken Dichter p. h. t hemmen, ftrekken tot een gepast fieraad dezer, zoo wel wegens derzelver onderwerp als behandeling, lezenswaardige, Lijkrede.

Godsdienst, Deugd, Natuur en Voorzienigheid. Een Leesboek voor het Algemeen. Twede Deel. Te Leijden, hij A. en]. Honkoop, 1799. ^95 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is ƒ 1 - 5 - :

Tn het Derde Deel (*) gaven wij van des Schrijvers ■■• oogmerk, en van den aanleg dezes Werks, bij ge-,

le-.

(♦) Zie 2V. Vaderl. Blbl. III Deel, ijle Stuk, Bladz. 137.