Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5M 6. c. cannabich

bloote kracht enz. enz." (Maar zullen de Christenen nu met deze onzekerheid zich gerust kunnen ftellen, en voldaan kunnen wezen?)

„ Nu mogt men wel vragen ," vervolgt de fcherpzin„ nige man , ,, waar van dan deze leere ontftnan ■/.]) „ indien zij haaren grond niet in den Bijbel heeft? Met

antwoord is: daar van daan, waar van veele andere „ leeringen , die even zoo min in den Bijbel ftaan, ont;, ftaan zijn : uit drift , rechthehherij , eigen belang ,

zucht tot Philofophie en befpiegeling, uit onkunde „ in de Oosterfche taaien en in de echte Philofophie, „ uit gebrek aan onpartijdigheid en bedaard overleg

enz." Maar, lezen wij nu voord, en Verwonderen wij ons over de onbeftaanbaarheid van den Schrijver met zich zeiven: ,, Doch, het is niet te loochenen, dat

de Bijbel zelve daar toe eenige onfchuldige aanleiding )t heeft gegeeven, naardien dezelve zich over de leer „ van Vader, Zoon en Geest niet zóó duidelijk en be-

ftemd verklaart, dat ieder een aauftonds den waaren j, zin der Heilige Schrijveren in deeze leere bevatten „ konde, die zich daar over zoo verfchillend uitdruk„ ken, en den Zoon dan eens buiten gewoon verheffen, j, dan eens buiten gewoon verneederen, cn over den

Geest Gods zich in het geheel niet verklaaren ; en 5, dus den, met vaste en toerijkende voorkennis/en niet „ toegerusten Lezer in eene betlendige onzeekerheid laa„ ten. Het was dus beter geweest, wanneer men , „ zonder nadere Philofopbifche bepaalingen, zich enkel „ aan de uitdrukkingen van den Bijbel gehouden, en „ niet meer in deeze zaak verklaard en bepaald had , „ dan dezelve zelf daar over te verklaaren en te bepaa-

len voor goed gevonden heeft." Op dit laatfte zullen welligt de Orthodoxen hun zegel zetten, maar dan ook aandringen, dat allen den Zoon eeren, gelijk zij den 'Vader eeren, dewijl hij, die den Zoon niet eert , ook den Vader niet eert, die hem gezonden heeft. Welke jesus eigene woorden zijn, die bun niet onzeker, maar duidelijk en klaar zullen toefchijneu, behalven dat zij den Schrijver zullen te gemo.t voeren, dat hij juist even te vooren, tegen deze zijne eigene woorden gehandeld heeft, daarbij eene verklaring geeft, hoe men , volgends zijn geloof, moet denken, rangaande den peribon van jesus christus. Zij ZLi.cn eindelijk, zeggen,

dat

Sluiten