Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het koud bad.

zame paaien overfchreedden) het lichaam tot eèn'vasten en kloeken ftaat kan te rug brengen. Op zeer vele gevallen ! welken, ter ftavinge van de goede uitwerkte!* vanhet Koud Bad, worden aangevoerd, laat zich deze aanmerking toepasten. De paaien, die ikmi, zeiven heb ïoor'efchreven, gedoogen niet, deze bedenking verder littfbreiden; die, echter, kracht fchijnt te ontkenen en geftaafd te worden door de (telling der Natuurkundigen , volgends welke koude, dat woord in de geïvoone betekenis opgevat, geen prikkelend uitwerkfel hoegenaamd bezit. In de volgende woorden bevat een verftandig Geneeskundig Schrijver deze mening: ,, St ! frisuf quandoque ftimulare videtur, td, non pro justo frieorei red, vel nimio calore inminuendo, et ad jusZ tam temperiem ftimulatricem redigendo, vel aèns ad corpus aditum expediendo , vel irritabihtatem mmo „ftimulo decrescentem cumulando , fitmuloquefic , Jan„ guedine jam agente, vim ■ fuppedttando> prteflat ( > Indien de koude fomwijlen fchijnt te pukkelen, verricht zij zulks niet door eigenlijke koude, maar of door te veel vermindering van warmte, en door dezelve tot de juiste prikkelende gematigdheid te rug te brengen, of door aan de lucht den vrijen doortogt tot het henaam te verIchafen, of door de aandoenlijkheid, door te veel prikkeling verminderende, te vermeerderen, en alaus aan de prikkeling, die nu traager werkt, nieuwe kracht te geven. Dat 'er lichaamsgefteldheden znu kunnen, van dezen verfchillende, in welken het gebruik van het Koud Bad van dienst zijn kan , wil ik niet onuennen ; doch dat het Koud Bad ooit werkt door een onmiddelijk Ipannend vermogen , en-dat het ooit kan aangevoerd worden in gevallen, alvoorens eene uiterfte zwakheid aanwezig is, dit ftrijdt regelregt tegen alle bondige redekaveling, 't zij op de overeenkomst , t zij op onderVinding gesrond; en moet het, derhalven, in alle zoodanige gevallen, de heillooste gevolgen te wege brengen. Daar tlegts eene geringe mate van zwakheid aanwezig is, kan het gebruik van het kond Bad , mits het (lests van korten duur zij, goede gevolgen hebben; doch dit moet niet aan deszelfs onmidde yke werking worden tocgefchreven , maar wordt middehjk voordgebragt door de daarop volgende famengevoegde werking

(*) b ia nco ni, Elementa Medicina. jv. deel, mengeï.st.no. 6. Q

Sluiten