is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iet over hf.t lot van cestorvene kinderen. 45t

-gevallen, en dus ook aan de verdoemenis onderworpen zijn! hierdoor toch hebt ge nooit beleden te gelooven, dat hetkindjen, hetwelk onfchuldig iu uwe armen rustte, eendoemeling ware, maaralleen dat het der bedorvens -menschlijke natuur van ad Aai deelachtig ware, en dus Vatbaar voor alle ellenden, die dwaling en misdrijf kunnen veroorzaken. God, die de liefde zelve is , die de aarde met blijken van zijne goedertierenheid , {en met vreugde voor hare bewooners, vervulde, kan zijne eigene natuur niet beftrijden , en willekeurig uw kind in de eeuwige rampzaligheid nederftorten, zonder aan hetzelve de kortltondige genietingen van dit leven te vergunnen, ó, Welk eene afgrijslijke gedachte ! Maar , zegt gij ,, zijn alle de vroegftervende kinderen gelukkig? j, zijn die allen uitgekozen tot erfgenamen der eeuwige j, zaligheid? waarom blijven dan andere uitgekozenen, al de moeilijkheid van dit leven verduuren? wie wraakt dan langer een kindermoord? en waar blijft het gc,, loof in christus, zonder welk het niet moogiijlc ,, is, God te behagen?" Ik andwoord, vooreerst: van hem , die weinig gegeven is , zal ook weinig afgevorderd worden; De zuigeling, die God noch jesus kende, zal geene rekenfehap moeten geven Van misbruikte kennis; de menschlijke vermogens in jong geftorvene kinderen zullen zich, voorzeker, op eene andere wijze uitbreiden, dan in dit leven. Het donker leerltuk der'verkiezing en verwerping roer ik niet aan, genoeg is het-,* dat, zoo lang de mensch geene beproevingen heeft doorgedaan , zoo lang hij geene bewijzen gegeven heeft van zijne overhelling tot het zedenlijk goede, hij ook niet voor afval beveiligd is. Goed gefchapene Engelen zijn, Volgends onze kerkgevallen en Duivelen geworden: zouden dan onbeproefde menschlijke wezens, die, nog van alles onbewust, gellorven zijn. eene onveranderlijke natuur bezitten ? zouden zij nimmer de gloriekroon der beoefenende deugd en godzaligheid kunnen verdienen , wanneer zij door het voordgaan van kennis tot keunis, en van deugd tot deugd , de gevolgen der boosheid en de verwaarloozing van Godlijke gefchenken ontwijken? Het denkbeeld aan Kindermoord is verfoeilijk — de wereld van een nuttig Burger te berooven; het leven door den Almagtigen in het itof geademd te verfmooren, wié gruwt niet voor zulke zwarte misdrijven ? En wat