Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jr23 .BESCHRIJVING EENER ONDERSaRDSCHE REIS,

zeer vervallen, dat, zo de tegenwoordige regeering 'ep niet fpoedig en goed in voorziet, Parijs gevaar loopt, om de zelfde freurtooneelen , die, vóór twintig jaaren , de oplettendheid der toenmalige regeering gaande maakten, en.nog veel heviger en meer uitgebreid, op nieuw

te aanfehouwen. Het gevaar is 'er, wel is waar,

niet overal even dringend; maar een voordduurend en zorgvuldig opzicht op deze wijdüitgeftrekte uithollingen is volftrekt noodzaaklijk ; want niet flegts bijkans het gantfche Zuidlijke gedeelte van Parijs, maar ook de omliggende ftreek, uuren in het rond, de, in dieii omtrek gelegene landftraaten, dorpen, enz. zijn, door deze fteen-: groeven, uitgehold. . Opzieners moeten 'er dus noodzaaklijk gehouden, worden , en het zou eene daadlijke bezuiniging wezen, zo men het nodig werk insgelijks, door deze opzieners, liet beftuuren, dewijl de gaanderijen, hoe langer men wacht, zoo veel te meer vervallen inmiddels de arbeid zoo veel te kostbarerwordt om te 'ondernemen.

Van oudsher reeds had zich, onder de inwooners alhier een oud gerucht (*) verfpreid en ftaande gehouden, van fteengroeven, die zich onder een gedeelte van Parijs zouden bevinden; daar men echter het gevaar niet ken-, de, dacht elk zich veilig, en 'er werden geene maatregelen beraamd, om bet dreigend gevaar te verhoeden. *Er. was, in de daad, flegts een klein gedeelte van deze' onderaardfche gangen, onder den naam van Caves of Souterrains de fobfervatoire, bekend, en wie dit gebouw bezocht, begaf zich ook in deszelfs Souterrains (f). De. perfoonen, die den vreemdelingen gewoonlijk tot gidfen dienden, lieten hen , in verfcheidene richtingen , vele gangen doorwandelen , en deden hen eindelijk Itilllaan Ti .' .i. ,a ... '. .• • - • bijt

' (*) Bernard de palissij zegt Bladz. 68 van zijn Traité des pierres (naar de uitgave van b. faujas): ,, dat hij, in het j^ar 1575 , de fteengroeven der voorftad St. Marcel, met „ éénen zijner vrienden, die een Geneesheer was, onderzocht „ had, en 'er een uur ver in voordgewandeld ware."

(tj lo de eerfte jaaren der omwenteling werd ier niemand itjeer ingelaten, dewijl men, van daar, voor ontwerpen van te» genöm.wenteling beducht was. Meermalen verfpreidde zich, ip, deze voorftad, het gerucht, dat men 'er wapenen had verbor. gen, om de goede burgers van Parijs te vermoorden. — Eerst federt twee jaaren omtrend mogen vreemdelingen hier hunne eieulysgierigheid wéér voldoen. ' ' '" -

Sluiten