Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j24 SCHETS VAN HET GEDRAG DIER OUDEREN

doch waarvan zij, die het in den tijd met geen' ernst ter harte namen, altoos en voor hun geheele leven moeten verftooken blijven.

Ondertusfchen leert de ondervinding , vooral tegenwoordig, maar al te veel , dat hier aan niet gedacht wordt, en dat de vermaken, welken de menfchen buiten zich zei ven, en hunnen eigen kring, najagen, niet zelden de overhand krijgen, boven de genietingen, welken an de vervulling van de redelijkfte aller pligten en in zich zei ven te vinden zijn.

Zoodra wordt in de tegenwoordige dagen, bij Ouderen van eenigen rang in de wereld, en die niet te behoeftig zijn,"om deze mode uit noodzaaklijkheid agterwege te laten, een kind geboren, of het wordt meestal, overgegeven aan eene vreemde Voedfter, of zoogenaamde Minne. De Moeder, al is zij gezond en fterk genoeg, om haar kind zelve te zoogen, al heeft zij daartoe genoegzaam voedfel van de natuur ontvangen, kan nogthands1" niet vau zich verkrijgen, om dien last zelve op zich te nemen. De Vader, zonder dit verkeerd gedrag te beftrijden of te keer te gaan , vindt zich ook weggefleept door den heerfchenden fmaak, dat het Kind aan eene Minne moet worden overgegeven. Zouden zij alle de lastigheden verduuren, welken het eigen opkweeken van den zuigeling aan hunne nachtrust zoude veroorzaken? — Zouden zij zich daardoor berooven yan het genoegen, om hunne dagelijkfche vermaken bij te woonen — en hunne foupé's en partijen daarom laten varen ? — Neen — voorzeker, dat zoude hun te veel kosten. Ja, ook de Arts van 't huisgezin verzekert, om zich verdienstlijk te maken, dat Mevrouw buiten ftaat is, om haar kind zelve te zoogen, en dat het naar de aangenomene gewoonte ter Minne moet befteld worden , waartoe bij een gefchikt voorwerp aan de hand heeft.

Dus doende wordt dan het onnozele wicht, aan de Zorg van een vreemd vrouwsperfoon, dikwijls een ontucrt'g en befmetlijk voorwerp, overgegeven, en daardoor niet zelden ten prooi gelaten aan kwade behandeling, flegte oppasfing, ja, wat meer is, aan het gevaar van in zijne gezondheid voor altoos benadeeld te worden.

Nu komt de tijd, dat het kind, grooter geworden Zijnde, eenig onderwijs behoort te genieten. Hier openbaars

Sluiten