Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.5 h. pieterson, geslachtlijst, enz.

,, der een aantal van Taalkundigen optellende, met wek 9, ken hij over de Naamlijst heeft geraadpleegd; en fluit s, met eene verdediging van moqnen, ais Spraakkunr „ ftenaar."

,, De beknoptheid van deze Naamlijst en derzelver volledigheid verwierf de goedkeuring van het Publiek, en het was dus een wezenlijk gemis, toen dezelve niet 5, meer te bekomen was, dan, bij toeval, op Boekver„ koopingen. — Daar ik nu de Kopij van de Rhapfodia, bij koop , magtig was geworden , oordeelde ik het s, eene nuttige onderneming, die Geflachtlijst afzonder„ lijk te herdrukken, en wel in een klein formaat, en „ tot een goedkooper prys, dan de geheele Rhapfodia."

,, Alvorens ik echter dezelve ter perfe bragt, fcheen „ het mij toe , dat het niet van alle nut ontbloot ^ou ,, zijn , indien ik dezelve zoo volledig , mij mogelijk „ maakte. Behalve eenige weinige eigen aanteekeningen, ,, allen met een (?) vraagteeken onderfcheiden, (daar ik „ mijne gevoelens als zonder gezag opgeef) en eenige „ uit de aanteekeningen van eenen verftorven Taalkun-, ,, digen opgemaakt, en met een * achter aan geteekend, „ heb ik mij bediend van den laatften druk van kluits „Naamlijst, in 1783 uitgekomen, daar pieterson „ die van 1756, gebruikt had, Achter den naam van ,, kluit heb ik, wanneer ik zijnen nieuwen druk aan-.

haal een * geplaatst, terwijl ik met het overnemen der ,, oude woorden, in den laatften druk van kluit te „ vinden, niemand eenigen ondienst denk te zullen ge„ daan hebben."

,, Eindelijk heb ik mij bediend van g. outhof Re-. „ gister der Nederd, Naamwoorden , achter zijne Bij-. „ voegfels, door uit dezelven eenige Naamwoordeu over te nemen: dikwerf, wel is waar , zoogenaamde Za-, mcnzettelingen , fchoon gelijk pieterson, in de ,, Voorrede van zijne Rhapfodia, aanmerkt, de meeste „ Koppelingen het geflacht van het laatfte Naamwoord ,, volgen, en eene Geflachtlijst enkel van Naamwoor-, den dient te handelen, welker geflacht twijfelachtig of nog niet bepaald is; maar dewijl deze Naamlijst „ bijzonder voor jonge beoefenaars der taal gefehikt is , „ heb ik geacht, ten behoeve van dezen, door die oveis „ tolligheid nuttig te zijn, daar zij, in deze Lijst, de „ meeste Naamwoorden vinden zullen, en dus meer 5, zeldzaam verlegen zullen ftaan. Ook eenige onduit-

,3 fche

Sluiten