is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. E I z E. 449

••„ op te geven en mede te deelen , wegens de overwinnin-

gen van een zoo vermaard volk."

„ De bijzonderheden, welke gij van mij vordert, ant■„ woordde dimo, zijn met gloeijende trekken in het hart .,, van iederFranschm'an geprent: zij maken het onderwerp ,, van alle gefprekken in Europa uit, doch 'er zijn maar „ weinige lieden, die 'er^en getrouw verilag van geven

kunnen. Ik heb het geluk niet gehad de wapens on„ der buonaparte te voeren. Stephanopoli, ,, gelukkiger dan zijn oom , heeft in den arbeid diens „ grooten mans gedeeld, 't Staat aan hem uwe nieuws,, gierigheid te voldoen. — Niets is aangenamer voor ,,, mij, zeide de jonge Commisfaris, dan aan vrije' men„ fchen het onfterfiijk tafereel der nieuwe zegepralen „ te verhalen."

„ De gecoalifeerde legers des Keizers en des Konings -,, van Sardinië trokken voorwaards naar de rivier van „ Genua, en dreigden Frankrijk met een inval. De „ Republikeinfche voetlcnegten , ondanks hunne dapper„ heid, waren niet in ftaat eene zoo groote overmagt „ tegenftand te bieden, Alstoen was het dat buona-

p art e tot Opperbevelhebber van het leger in Itaiie „ benoemd wierd. Als een blikfem vertrok hij van „ Parijs , komt ter plaatze daar hij zijn moet, vindt s, onze wakkeren volftrekt ontbloot van krijgs- en mond„ behoeften. Het rantzoen van den foldaat en officier „ beftond flechts uit negen oneen kaftanjes daags: tot ,, bed hadden zij niets dan de fneeuw , en tot drank

niets dan het ijs , 't welk zij «in hunne ketels lieten „ fmelten."

„ Des Generaals eerfle zorge was het leger van meel „ te voorzien, en kundfehap te bekomen van den ftand „ zijn» legers en van dien der Gecoalifeerden. 't Eerde „ wat hij deed was op het keizerlijk'leger, dat, onder „ den Generaal beaulieu, veertig duizend man lïerk

was, te vallen. Hij wierp het overhoop en dreef het ?, op de vlugt, geholpen door zijne wakkere Grenadiers, „ die in 't eerst den ftrijd weigerden, maar die, getui-

gen van zijne fchikkingen, zich aan zijne voeten wier„ pen , en zwoeren hun misdaad met hun bloed „ uit te wisfehen. Deze overwinning deed aan den fol„ daat de bekwaamheid kennen van 't Opperhoofd,

dat over hen het bevel voerde."

nieuweV_4d.BIBJ«V.DEEL.NO.t). Ff $» Ver-