Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. fokke simonsz. , ophelderend bericht, enz. Jl7

Ophelderend Bericht van a. fokke simonsz. , ntegën* -. het leven van lucifer, henevens eene wederlegging ■ der Recenfie van dat Werk, voorkomende in de Nieuwe. Vaderl. Bibliotheek van Weetenfchap, Kunst en Smaak. Vijfde Deel: NQ. 2. Te Amjleldam , bij G. Roos, 1801. 28 Bladz. In gr. Otlavo. De prijs is ƒ: - 5 - 8

De Burger fokke legt in, zijn Ophelderend Bericht het oogmerk open der' famenftelling van zijnen, ' op deil Tijtel vermelden', Embleinatifchèn Roman ; als zijnde geweest, óm de belagchelijke uiterjlen, waartoe het aloude misbegrip wegens een kwaad, en in allen deele het goede begin fel tegenwerkend, Wezen', deszelfs aanhangers vervoerd heeft, te beter te doen kennen en vermijden. Uit dit gezichtpunt befchouwden wij ook dat zijn gefchrijf, en wel verre van het te. laaken , droeg'hetwat de bedoeling betrof, onze hoogde goedkeuring weg, daar de . uiterden, tot welken het mislijke geloof aan hekferijën , toverijen en andere Duivelskunden meer, de menfchen vervoerd heeft, niet flegts in onze oogen belachlijk, maar zelfs menigwerf afgrijslijk genoemd mogen worden.

■Dan hier ontdond noodzaaklijk bij ons de vraag: In hoe verre voldoet dit gefchrijf aan het oogmerk van den Opfteller? En om deze wel te bcandwoorden, dond ons eerst te onderzoeken, voor welke Clasfe van Lezers het-< zelve eigenlijk gefchreven zijn moest. Niets intusfchen fcheen ons gemaklijker , dan dit te bepalen. Immers voor menfchen, wier denkvermogen door eene verdandige opvoeding of leftuur opgeklaard en geregeld is, konden wij niet voorönderdellen, dat dit Geneesmiddel deiziele nodig , en derhalven ook niet bedemd, was. Bij gevolg alleen voor de zoodanigën , die,'eene'min gelukkige opvoeding genoten hebbende, federt geene gelegenheid gehad hebben, om , door het lezen van wijsgeerige boeken, of door de verkecring met meer verlichte menfchen, de vooröordeelen, hun in de jeugd ingeboezemd, te overwinnen- en te verdrijven.

Nu dond verder te bezien, of deze Roman voor. zulke Lezers berekend was, om het bedoelde nut te weeg te brengen? Dat F. begrepen had, zich van eenen boertenden ichrijftrant te moeten bedienen , dit had zijne goede redenen, omdat hij zijne lettei'fpijs voor hun, bij wien hij geenen fmaak voor afgetrokkene wijsgeerige boeken kon verwachten , moest zoeken fmaaklijk te maken.

Kk 3 Doch

Sluiten