Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$Jï8 At POKKK 5 SIMONSZ.

Doch zoufcljn gefchrijf doel treffen, dan moest de mate hunyer kundigheden daar bij in het oog gehouden, en de fcherts, zoodanig belegd zijn, dat zij geen gevaar liepen , om denzei* ven voor louter ernst op te vatten, of het geheele Boek als eene verzameling van Sprookjens, alleen vermaahshalve gefchreven, te befchouwin.

Dat nu dit laatfte, ten aanzien van een groot deel van dit Boek, bij vele Lezers het geval zal zijn, dié geenen verborgen zin, geene verder ftrekkende bedoeling , dan die van vermaak en tijdkorting, daarin zullen vinden, terwijl anderen een gedeelte daarvan als laffe fpotternij met gewijde zaken zullen aanmerken , en het Boek met verontwaardiging wegwerpen , is maar al te zeer te duchten, Het is dus hier;

Frons prima muit os; rara miTns ■inte'lligit. Qitod ïnteriore sondidit cura angvlo (*),

deze enkele, die den fluiéï opligt, die denzelven kan op* Ügten , om te_ zien , wat 'er onder fchuilt, is waarfchijnlijk onder de Clasfe van Lezers, voor dewelken het tSoek vervaar» digd is, niet te vinden.

En wat het eerfte aangaat , hier worden vele kundigheden van de leerftellingen der aloude Oosterfche Wijsgeeren, van den Godendienst der Westerfche volkeren, en van den toeftand der Christenkerk in de vroegere, en vooral In de duistere middeneeuwen, tot verftand van den zin verëischt,' die men bij lieden van gemelden ftempel vo'ftrckt niet kan voorönderftellen; weshalven de Schrijver ook ten dezen aanzien yeilig tot een $lotto voor zijn Boek had kunnen plaatfen;

Hoe illis narra, qui me non intelligunt (f).

Het Refultaat van ons onderzoek kwam dan hier op neêr j „ Daar deeze Roman niet gef'chreven is Voor lieden van een 3, opgeklaard verftand en uitgebreide kundigheden, maar voor

menfchen van geringe kunde , en wier verftand door voor-

oordeelen beneveld is, die derhalven den verborgen zin en „ bedoeling daar van niet kunnen vatten, omdat zij den fleu.„ tel daartoe misfen , raag men denzelven voor het grootfte ».? gedeelte meer aanmerken als eene geestige fpeling van het

vernuft, eene aa»tige beuzeling, dan als een wérk, dat be„ rekend is, om wezenlijk nut te nichten." En vermits wij dit befluit, zoo ten aanzien van dit als van andere Emblematifsfre , Ironifche of Komifche gefchriften van F., niet flegta

bij

.,0}De uiterlijke febijn bedriegt velen; een enkele, die wat verder H"^'*" j wat 'er onder, de ruwe fchors verborgen ligt. £.1$ 4* Vertel dit aan hun, die oijj niet kunnen begrijpe»».

Sluiten