Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 2.6 J. A. E. 60EZE, EIGENSCHAPPEN D!-.9 KW1KZILVERÖ',

in eene fchaal re famen brengen. De bolletjens vloeiëli in dezelve in eenen klomp te famen, en het is het voo•rige. Heeft men het te vooren gewogen, en is 'er niets van verloren gegaan; dan is het nog evep zoo zwaar, als het geweest is : ja , zelfs nog wel zwarer , dewijl het onrein geworden is, en dof en vuiligheid aangenomen heeft.

Eéne van de gewigtigde ontdekkingen der agttiende eeuw is deze: dat het eindelijk gelukt'is, door kundigs koude, dezen onbeftendigen gast in een vast lichaam te veranderen. De Höögleeraar brown te Petersburg heeft het in den jare 1760 , bij eene derke natuurlijke koude van negen en twintig graden onder het vriespunt volgends reaumur, het eerst door proefnemingen bewezen. In een famenmengfel van ruisfehenden falpetergeest en fneeuw, waardoor de koude tot honderd vijf en twintig graden onder het vriespunt vermeerderd werd, bevriest het Kwikzilver, en gelijkt in dien toeftand in kleur, werking en buigzaamheid of handelbaarheid, naar lood. Profesfor achard en anderen hebben deze proefnemingen nog'verder voordgezet, en bevonden, dat het Kwikzilver zich in dien toedand laat fmeeden, en door middel van eenen hamer in allerhande gedaanten vormen. De beroemde Natuurkundige pallas heeft, op zijne onderzoekingsreis, op eenige plaatien in -Siberië, eenen zoo hoogen graad van natuurlijke koude aangetroffen, dat het Kwikzilver, welk hij,'op «en porceleinen bord, .aan de koude, in de lucht bloot ftelde, binnen weinig minuuten bevroor, en tot een hard Jichaam werd. Vermindert de koude, dan neemt het zijnen vloeibaren aart weder aan. Voorwaar zonderlinge eigenfehappen des Kwikzilvers. Doch deze zijn nog maar kleinigheden, in vergelijking van de veranderingen, wei^ ken men, door middel van de Scheikunde, daarmede in het werk delt. Daarenboven, wat heeft- de Artfcnijkunde daardoor gewonnen; en welke fraaie kostbaarheden kan •de kunst bereiden, wanneer zij het Kwikzilver met goud <n andere ertfèn in verbintenis ftelde ?

XE*

Sluiten