is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET IDE3AL VAN EEN5 VOLMAAKTEN DICHTER, ENZ. 99

dan de ontallijke voorfchriften, die ons door de meesters der Dichtkunst gegeven worden. Door deze voorfchriften toch kan niet anders worden uitgewrocht, dan dat het GodÜjk vuur, waarvan dc Dichter gloeit, beftuurd cn getemperd Avorde; maar door de befchouwmg der voorbeelden wordt die gloed ; als vuur van vuur, licht van licht, ontdoken. Drie zoodanige eerfte Dichters, Printen in het Dichtvermogen, hebben boven allen uitgemunt, gelijk in Vaderland cn leeftijd, dus in aart tn zeden zeer onderfchciden. Indien wij de voortrcflijkheden , welken Wij in eiken van deze drie bewonderen, ons, in onze gedachten, als in ddnen enkelen mensch faamgevocgd, verbeelden, zullen wij, in onzen geest, de beeldenis van eenen grootften en volmaakten" Dichter befchouwen. Den eerfteri van dezen, in welken dc Natuur beproefd fchijnt te hebben, wat zij vermogt, heeft Afië, onder den Oosterhemel, bijna tweeduizend jaren vóór Christus, voordgebragt, in den Schrijver van het Dichtftuk job. Den tweeden, noMERus, heeft Griekenland geteeld , omtrend tien eeuwen jonger in leeftijd, dan dc eerstgemelde. Op dert derden, ossiün, eene tijdruimte van duizend■ en meet jaren van den Gfiekfciïen Dichter verwijderd , draagt Caledonië , of Schotland,- zijnen roem.

Dat in de Gedichten van dezè drie Prinfen der Dichtkunde het Ideaal van eenen volmaakten Dichter gevonden wordt, zal deze Verhandeling aantonen.

Al wie ooit .zijn werk maakte , om te letten op den óorfprong en het eigenaartige der Dichtkunde, zal ligteÜpc bezcffen,' hoe zeer een waar Dichter van die gemeene Kunftenaars in Dichtmaat verfchille, die zich dezen naam aanmatigen. Hij zal erkennen, dat , in de natuur van dit vermogen, iet Verhevens en Godlijks bevat is, hetgene alleen aan weinigen ^ aan de uitftekendfte Vernuften, gefchouken wordt.

Te weten, toen God aan al zijn werk fchoonheid en volmaakten vorm , en bij de ongelooflijkfle verfcheidenheid, orde, en overëenfteir.ming van alle deelen tot dér? doel ten diepfte indrukte, hetwelk wij, met ddn woord, harmonie mogen noemen , en hij dus als eene fchaduw en beeld van zijne volmaaktheid , als 't ware in een fpiegel, Vertoonde, wilde hij niet, dat alle menfchen ledige en onopmerkzame aanfehouwers Van deze wonderen zijn zouden. Hij legdeom deze reden, in de ziel

G * V5UÏ