is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?2S JET AANGAANDE HET ADRES

cp te mei ken? Zoude ook een mensch, die den weg ter zaligheid bij ondervinding, kent, en maar de minlte bekwaamheid heeft' om ?ijne denkbeelden verftaanbnar aan anderen mede tfe deeienu riet in (laat zijn, om dien weg, dien hij ze!f bewandelt, ook aan anderen voor te [tellen? Getuigen hier van zijn zoo vele pefe^ nmgen, welken van pnds her in vele Plaatfen van ons Vaderland,' gehou.'e.-. zijn, en nog gehouden worden, waarin één ongeftudecrd Perfoon als Spreker voorkomt, en veeltijds'tot wezenlijke ihchting der ranwezenden fpreekt; en, dit zoo zijnde, mag ik dan pok niet g:rust verönderftelkn, dat zoodanig Spreker, pnder den Godlijken zegen, in ftaat zoude zijn, om eenever. gaderde menigte in het openbaar te ftichten ?

E'.r ik vr.n de beündwcording dezer Eerjle Vraag afftappe, moet ik nog dit zeggen:Tndien men elk, die maar wilde, zonder onderfcheid, tot den Predikdienst toeliet , hotide ik mij verzekerd , dat men een groot aantal Predikers zoude bekomen; doch e^en daardoor zoude de waare Leer gevaar lopen, om té grond te g.ian; Wolven in fchaapsklederen zouden zich in menigte opdoen , die, onder den fchijn van de Christlijke Leer te verkondigen, dezelve zouden trachten dtn bodem in te' flaan, en , in derzelver plaats, eene foort van Zedenleer in te voeren, firijdig met den waaren aart van het Ènangeriéj en dan zoude de toelating van ongeftudeerde Perfonen ' tot den Predikdienst verderflijk voor de Kerk van Christus kunnen worden; om dit voor te komen, moet men behoedmiddelen gebruiken; en hiep door word ik vnn zelven geleid tot de beandwpording de? Txeede Vraag, wa:i:n gehandeld wordt over hetgene mefi, bij htt toelaten van pngëftudeerde Perfonen tot den Predikdienst, behoort in acht te nemen.

Twee hoofdzaken moeten vooral in het oog gehouden wor* den, naamlijk het behoud van de zuiverheid der Leeie, en da lliciuiiig der Toelmp.-deren.

De Schrijver van het meergemelde Adres,, zegt Bladz. 157.

AHeenbilt zoude het, naar zijn"- (des Schrijvers) „ inzien, „ behooren vast te ftaan, niemand tot den Predikdien.-t toe te „ (aten', dan die een gepast onderzoek had doorgedaan, voor n eere Commisfie van daar toe gemagiigde perfoonen. " Ik verheelde mij, dat de Schrijver tot deze Helling die twee rede» nen hebbe, welke ik in de even voorbaande Periode heb opgegeven ; doch ik ben het hierin met hem niet eens; ik geloov© integendeel, dat het onderwerpen van hun , die tot den Predik* dienst zouden wenfehen toegelaten te worden, aan een onderzoek ■'examen) het rechte midtiel zoude zijn, om hen daarvan sf ta fchrikken; velen immers zullen in ftaat zijn , om nu eo dan, over eenen niet moeilijken Tekst (want zwaare Tekften te verklaren sullen de zulken niet ligtlijk ondernemen) wel <e prediken, sjonder echter een geregeld examen te kunnen doorftaanr m m0?e eenCathechifeermeester of Krankbezoeker kunnen doen, &gë$r* |ew:9?5 zijn, de. waarheden, van den godsdienst, .Vtf-