Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£22 GROOTE NUTTIGHEID VAN HET GLAS, '.SZ.

aibert overhandigd waren; en dat de Teleskopen van dergelijke lengte .tot het jaar 1618 gebruiklijk waren geweest. Doch daar op had hij zoo wel zelf, als zijn vader, johannes zacharias joiiannides, eene Fabriek aangelegdj en langere Teleskopen gemaakt, waar van zij zich thands bij nr.chttijd tot waarneming der fterren en der maan bedienden. D;iar en boven verzekerde hij: dat ook in het jaar idao, een zekere metius te Middelburg was gekomen , en dergelijke Teleskopen vervaardigd had , om wiens handelwijs naar te bootfen , hij zich alle moeite gegeven had. Iet dergelijks had cornelius drebell (*) gedaan. TeiTens zeide deze getuige : dat, ten tijde dezer uitvinding , zijn vader op het Kerkhof der Nieuwe Kerk , waar tegenwoordig de openlijke auétien gefchieden, gewoond had."

„Sara goedarda heeft daar na gezegd: — dat het nagenoeg tweeënveertig of vierenveertig jaren geleden was , — den eigenlijken tijd kon zij niet juist bepalen, - dat de lange Verrekijkers in deze ftad' het eerst door wijlen haren broeder, zacharias joiiannides , uitgevonden waren, die bij de munt aan de Nieuwe Kerk gewoond had, en dat zij het ontelbare maaien had gezien , hoe hij dergelijke werktuigen maakte."

Tot bevestiging der waarheid , hebben wij Burgemeesters en Schepenen hetzelve met ons klein zegel laten bekrachtigen , en door" éénen onzer Sekretarisfen on. derteekenen. Den 3 Maart 1651." *

(Was geteekend.)

ïimon van beaumont.

(*) Aan dezen Wordt gemeenlijk de uitvinding der brillen tocgefchreveu. Waarfchijnlijk uit eene verkeerde verklaring van het woord Conjp;. cilium.

delli van casos, een grieksci1 verhaal.

Een vertelfeltjen uit voorige Eeuwen of eenen droom der verbeelding zult gij waanen te lezen, mijn chariton I en nogthands is het eene getrouwe fchilderij van den tegenwoordigen tijd, die ik u ga ophangen. Nog zwelg ik vermaak in Candid's dreven. Aga ismaël, één der rijkfte Osmannen nodigde mij op zijn Landgoed. Onder fchaduwrijke boomen vond ik, in den tuin, eene ronde tafel voor omtrend twaalf gasten gedekt. Zes fchoone oranjeboomen , in eenen Tonden kring geplan;, verëenigden hunne onbefnoeide takken,

Sluiten