Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü5 . f. van iie.mert, magazijn, enz.

•verklaring van kants Critiek der zuivere Rede, door ewijk te Delft; welke door hare duidelijkheid zeer wel aan het oogmerk heandwoordt: doch van welks inhoud ■wij niets behoeven te zeggen, naardien elk dien genoegzaam uit het bovenfebrift kan opmaken. —

Zie daar den inhoud van dit Derde Deel. Is de opgave daarvan, door fommige omftandigheden, wat vertraagd , wij zullen te meer ons fpocden, om van het Vierde Deel , hetwelk reeds het licht ziet , den Lezer bericht te geven. —■

Natuurkundige Verhandelingen van de Bataaffche MaatJchappij der Wetenfchappen te Haarlem , Èerfle Deck Tweede Stuk. Te Amfteldam., bij: J. Allart, 1801. 202

. Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 3 - 12 -

De Maaifchappij der Wetenfchappen te Haarlem ter beandwoording voorgefteld hebbende deze Vraag : De nuttigheid der Ventilators op onze Oorlog-, Oostïndifche en andere Schepen, ter bewaring van de,, gezondheid, en ter herflelling der ziekten der zeevarende lieden, op de meest voldoende wijze , te betogen en tevens proefondervindelijk te doen zien, welke foort van Ventilators daartoe het gefchiktst en minst- kostbaar is, en wat wijze van dezelve te gebruiken de beste zij ? ■— En dezelve beandvvoord zijnde door l. bicker, aan wiens Verhandeling door 4e Maatfchappij de gouden Eerprijs is toegewezen , maakt deze Verhandeling een voornaam gedeelte uit van dit Tweede Stuk. Dezelve is in drie Hoofddeelen vervat , als : I. Historifche befchrijving der Ventilators.

II. Betoog van de nuttigheid en noodzaaklijkhcid der Ventilators op onze Oorlog- en Oosfindifche Schepen.

III. Proefondervindelijke aanwijzing van het gefchiktfte en minst kostbaar foort van Ventilators op de Oorlogen- Oosfindifche Schepen, en van de beste wijze om dezelven te gebruiken. Waar achter nog gevoegd is een Bericht van proefnemingen met een nieuwen Ventilator, ter luchtzuivering op fchcpeu, door m. van marum.

Dus verre den inhoud der Verhandeling van L. bicker voorgedragen hebbende, blijft ons nog overig den door denzelven voorgeflagen' Ventilator , als op onze Oorlog- en Oostindifche-fchepen nuttig en noodzaaklijk gijnde , naar mate onzer verkregene kundigheden te be-

oor-

Sluiten