Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hedendaacsche historie , enz. 33-

Iledendaagfche Historie of tegenwoordige fiaat van alk Volkeren, behelzende de befchrijving der Verëenigde 'Nederlanden , en wel in V bijzonder van O verijs fel. Met eene Printverbeelding verfièrd , lilde Deel lilde Stuk. Te Arnlhldam , Leijden , Dord en Harlingen , bij J. dc Groot, G. Warrmrs, S.fn J. Luchtmails., A. en P. Blrfsfé en V. van der Plaats, 1801. Bladz. 473—614 h gr. Octavo. De prijs is f 1 - 5 - :

Dit Derde oflaatfte Stuk, waarmede het Derde Deel compleet is , bevat de vier Iaatfte llootdftukken , • zijnde (26) Over de l^egeeri.ngswijzc der lbd en des kerspels van Zwolle. (27) Befchrijving van cle ftad Zwolle, cn van dcrzelvcr vrijheid. (23) Van het Schoutampt van Zwolle. (20) Over de regeering van het platte land en de kleine heden in het algemeen.

Daar dit Werk begonnen was lang vóór dat men aan Staatsomwentelingen dacht ; daar het tot hier toe afgeichreven was , eer die van 1795 gebeurde,, is men op den zelfden voet voordgegaan, cn heeft men dus dc éénheid behouden.

Beknopt Handboekje der Vaderlandfche Gefchiedenisfcn, aanvang nemende met de komst van ka rel V tot dc Graaflijke waardigheid over deze landen , enk. ten dienfte vau Ncérlauds Jongelingfchap, enz. Door ooiVNEMS ■ van der- aa, T vtcde Deel, met Pleten en Pov.rtr-aiten. Te Amfieldam, bij J. Aliart, 1800. 352 Bladz. In 12°. De prijs is f 2 - 4 - :

f-vk Werkjcn blijft ons wel bevallen. Het fa beknopt en bevat in het klein zeer veel. De wijze van verli alm is bevallig cn sefchikt om de jeugd tot lezen aan te lokken , cn de aanmerkingen, die de Schrijver hier cn 'daar maakt, zijn nuttig en leerzaam, zoodat het, tot het einde, waartoe het gefchreven is, zeer veel aanprijzing verdient. Alleen kunnen .wij niet zien, hoe het den' Schrijver mooglijk zal wezen , om zijn woord te houden, en het geheel in vier Decltjens.tc bevatten i Met het einde van dit Tweede Decltjen , is hij niet verder dan tot' 1598 gevorderd, en hij heeft in hetzelve de gefchiedenis van niet meer dan .42 jaren begrepen. Wan-

l mik uwe vad. eibl. vi. deel. no. i. C

Sluiten