is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

XV. van vloten

„ was het zeer natuurlijk , dat zulk een verbasterde „ Staat voor een wijl (?) gelloopt, en de leden daar-

van uit den anderen gedreven werden " — Of

dit algemeen tocgeftemd, of dit in petrus redenering gevonden zal worden door elk Lezer, is ons niet waarschijnlijk. — 't Is zoo, daar zijn wenken in, meer nog in Kom. XTj — doch, hoe fchemert niet alles, wanneer' wij tot in de toekomst willen doordringen. Met dat al zal elk het doordringende van 's mans befchouwend oog, met ons, gevoelen —al blijft hij, met ons, twijfelen. ; Doch worden wij, op dien voet dit ver-

dienstlijke werk doorlopende, niet wat breedvoerig? Wij willen ons dus bekorten: — cn gaan,'ten dien einde, vele gewigtigc aanmerkingen, gemaakt, bij het geval van ananias en sappiiira, bij de terechtftelling en mishandeling voor den Raad, als ook over de handelwijze, karakter, en gezegden van gamal'iül, van step'iiaïm us , enz. voorbij.

Scherpzinnig — cn juist is de Aanmerking van v. V., hoe juist de begraving van stephanus door de Christen-belijders , ten blijke van hunne ftoutmoedighcid, den Tiaat van den Raad, thartds op dezelven in het gemeen , en niet zoo zeer op de hoofden van het Genootfchap vestigde , waardoor deze laatstgenoemden gelegenheid kregen, om, offchoon zich fchuilhoudende ,"te Jcrufalem te blijven, terwijl de leden zich hier en ginds, door de vlugt, verwijderden.— Min gegrond komt ons voor de befchouwing van saulus karakter en vooral van de werkzaamheden van zijnen geest, omtrend den inhoud van de Prediking van stephanus , cn de voorönderftelde tweeftrijd in zijne ziel, of hij de Leer der Apostelen omhelzen en zich bij de aanhangcren van jesus voegen , dan of hij den Voorvaderlijken Godsdienst getrouw zal. blijven? — ,, Zijn hellere, veel om5, vattende'geest, vondt immers veel reinheid en kragt 5, in het voorftel van stephanus:" (waarmede kan dit bewezen worden? Had saulus zelf niet een welbehagen aan zijnen dood ? Was die redevoering wel recht gefchikt, om eenen vijand van jesus te overtuigen vau het Ichoone en Godlijkc der christ us-lere? — ja , maar) „ hij kan niet ontveinzen , dat de leer „ van jesus in zijne wonderen, zoo veel hij 'er van wist, ten hoogden opmerking verdiende," — Wat

wist saüius van deze ieer ? van die wonderen? ■

Vau