is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2q s. a, de moraaz, geneeskundig onderzoek,enz.

derziekte gezien hebbende, verdedigt dezelve, tecen dc thaiids veldwinnende Vaccine. Dc Schrijver Helt zijne denkbeelden duidelijk en befeheiden voor, en fchoon hij niet zeer voor dc nieuwere Inenting fchijnt te zijn toont hij echter , dat het hem niet tc doen is om alle nieuwe ontdekkingen in een nadeclig daglicht te Rellen, maar alleen om door een regelmatig onderzoek naaide waarde dcr.cr uitvinding, de Geneeskunde door zijne ' pogingen te dienen. Het fmart den Heer moraaz 'en ons niet minder, dat hij zelf niet meer in de belezenheid geweesc is, deze Kunstbewerking tc verriclftcn0 of de Ingeëuten zelf te zien. Wij twijfelen niet of dit zou veel toegebragt hebben, om'hem'gunftiger over dc ' Koepokken te doen oordcelcn. De Schrijver zal met ons bekennen, dat men nodig heeft, een geneesmiddel dikwijls zelf gebruikt te hebben , om aanlijn oordcel over hetzelve voor een ander eenig gewigt te geven. Hoe veel te meer is dit nodig bij eene nieuwe ontdekking. Daar men zoo zelden op de onpartijdigheid van vreemde Waarnemers ftaat kan maken. Dit Stukjen behelst twee Afdeclingcn , i. De eerfte bevat eenige voorbereidende kundigheden, cn daaröp gegronde befluiten, als vooreerst de voorfchikkende of met het pokfmet , zoo wel binnen als buiten het lichaam medewerkende oorzaken. Tén Tweede, de befmetfelcn in het gemeen. Ten Derde, het menschlijk pokfmet cn de waare Kinderpokjens. Ten Vierde , het Koepokfmet en de Koepokken. Ten Vijfde , het vermogen van het Kocpokgif, cn dat van het waare Kinderpokgif onderling vergeleken. De Tweede Afdeeling heeft eene vergelijkende tafel tusfehen de Inenting der Kinderpokjens, en die deiKoepokken, volgends DoEior colon met eene, door den Schrijver daarbij gevoegde vergelijking, en ten tweede , deze vergelijking door de rede en ondervinding nader betoogd. Hier agter zijn eenige waarnemingen, van ïchadelijke cn zelfs doodlijke gevolgen van de ^Koepokinënting, door vaume in het Fransch befchreven, en overgezet door den Heel- en Geneesmeester broer, een leerling van den Heer moraaz. Daar het ons echter voorkomt, dat deze Aanmerkingen hunnen oorfprong verfchuldigd zijn, aan eene verkeerde vooringenomenheid tegen het zoogenaamde Committé van Koepok-inentingte Parijs, twijfelen wij aan derzelver onpartijdigheid. °

J5»»