is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geschied, van het leven van m. t. cicero. 451

„ uit eene zucht voor luisterrijke verdienden, eenige „ mildheid in onze lofgevingen te betoonen, dan uit „ vreeze van niet onzijdig geacht te zullen worden, ka,, righeid te gebruiken'in het zei ven recht te doen." — Van welke laatfte fout, de Burgerzillesen oordeelt, dat stuart, in de Befchrijving van cicero's character, niet geheel vrij te pleiten Is. — Dan dit zij, hoe het zijn moge, wij verëenigen ons ten volle met den geleerden zillesen, „dat, gelijk de Schriften van cicero door alle tijden heen zullen gelezen worden , zoo lang ,, ten minden het gevoel voor fchoone letteren niet ge„ heel is uitgedoofd, even min ook middleton's ,, Leven van cicero aan ouderdom of verandering van „ fmaak onderworpen is," en dus altijd een belangrijk

Werk blijft, 1 „ bijzonderlijk voor alle jeugdige be-

„ oefenaars der Latijnfche letteren , voor welken hetzel„ ve als een handboek kan dienen, dat hun het gewig„ tigfte deel der Romeinfche historie met derzélver voor„ naamfte perfoonadiën als op een tooneel vertoont, en ,, hen met cicero's fch riften, zoo aangaande derzel„ ver gefchiedenis als inhoud, nader bekend maakt." — Dit Eerfte Deel loopt van .cicero's geboorte tot aan zijne herltelling uit de ballingfchap, waartoe hij, door de vervolgingen van clodius, was genoodzaakt geweest; — en daar wij ons bezwaarlijk van eene proeve aan onze Lezers mede te deelen kunnen wederhouden , willen wij het befluit dezes Deels, ten hunnen gevalle, overnemen.

,, Cicero had voorgenomen om wederom te komen, „ uit kracht van het befluit des Raads, het zij de wet „ doorgegaan ware of niet; maar vernemende uit de be,, richten van alle zijne vrienden, dat dezelve niet langer ,, konde tegen gehouden worden, ging hij fcheep naar „ Italië op den vierden van Oogstmaand; denzelfden dag, „ waarop zij bekrachtigd werd; en zettede de volgende ,, dag voet aan land te Brunduftum , waar hij zijne Doch„ ter tullia vond, die daar reeds gekomen wasdom „ hem te omvangen. Deze dag was toevallig de jaar„ lijkjche. Feestdag van de ftichiing der flad, ah ook van „ de Inwijding van den Tempel des welzijns te Rome, en „ ook de geboortedag van tullia. Even als of de voor„ zienigheid alle deze omftandigheden te zamen had ge„ bragt, om de vreugde en plegtisheid zijner aankomst 5, te vergrooten ; welke door het Volk met de overtolligfte F fa „uit-