is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452

MIDDLETON

,, uitdrukkingen van blijdfchap en vrolijkheid gevierd ,, werd. Cicero nam zijn intrek bij zijnen ouden Gastheer lenius flaccus, die hem in zijne verdrukking op zoo eene eervolle wijze onthaald had, ,, een man van groote geleerdheid zoo wel als edelmoe,, digheid. Hier ontving hij de aangenaame tijding , ,, welke binnen vier dagen van Rome gekomen was, dat ,, de wet dadelijk goedgekeurd 'was door het volk met eene ongelooflijke geestdrift en éenftemmigheid van alle de ,, Centurïèn (*). Dit verpligtte hem om zijne reis met allen „ fpoed voorttezetten, en affcheid te nemen van de Brun„ dufters, die zoo door allerhande bijzondere dienstbeto,, ningen , als door publieke befluiten hun best deden „ om hunne achting voor hem aan den dag te leggen. ,, Het gerucht van zijne landing en nadering tot Rome trok eene ontelbare meenigte van alle kanten bij een , om hem te zien als hij voorbij trok, en hem gelukte wenfehen bij zijne terugkomst. „ De geheele weg van ,, „ Brundufium naar Rome was niet dan eene aaneenge„ ,, fchakelde ftraat, aan beiden zijden bezet met hoo„ „ pen van mannen, vrouwen en kinderen; en daar „ „ was geene ftad noch volkplanting in Balie; welke 5, hem geen flandbeeld of publieke eere opdroeg, en ,, „ een gezantfehap van hunne aanzienlijkfte leden zond, „ ,, om hem hun compliment af te leggen. Zoo dat, ,, ,, volgens het zeggen van plutarchus, cicero ,, ,, de waarheid eer verkleint dan vergroot, als hij ver,, „ haalt, dat gantsch Balie hem op hare fchouders „ ,, heeft te rug gebragt," (f) Deze ééne dag, zegt hij, ,, was eene onfterflijkheid waard ; toen bij mijne aannadering tot de ftad, de Raad uitkwam om mij te ont„ vangen, gevolgd door het geheele lichaam van Burgers; „ als of Rome zelve hare grondvesten verlaten had, om ,, haren Behouder te omhelzen CD. Zoodra hij de poorten „ intrad, zag hij de trappen van alle de Tempels,Galerijen, en zelfs de daken tier huizen bedekt met volk, „ hetwelk hem met eene algemeene toejuiching begroette, „ als hij voorbij trok naar het Kapitool, alwaar eene „ nieuwe meenigte zijne komst verwachtte. „ In het ,, „ midden van al die vreugde, zegt hij, kon hij echter

„ „ niet

(*) fld attic. IF. t. /'«sext. 63.

Cf) In p 1 s on. 22. Post redit. in Senat. 15. Pro sext. 63. (§) In pis on. 22.