Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IET BETREFFENDE DE NIEUWE WIJZE , ENZ. Jip

de zaak in questie oordeelende zulks van haar venvacht had, en haar ftilzwijgen ligtlijk aan andere redenen, dan aan grootheid van geest, konde toefchrijven. Ook fchijnt het eenigzins vreemd, dat één Lid deze taak op zich neemt, daar de geheele Vergadering dezelve onaangeroerd wil laten, dewijl toch de Heer van gesscher niet perfoneel door de bree beledigd was. De Schrijver toont in deze Brochure aan , dat de wijze waarop de Heer fisler, (de aanleiden de oorzaak van het gefcbiÖ Vroedmeester is gemaakt, niet nieuw is, dat hij geen Leerling van den Hoogleeraar vrolik is. — Dat de Commisfie niet aanfpraaklijk is voor den misflag van den Heer fisler , zo die al heeft plaats gehad. Schoon de Schrijver hierin vrij wel Haagt, en dus zijne tegenpartij in deze wederlegt, zo menen wij echter , dat om d e bree voor het oog van het publiek te logenflxaffen, en den ongunftigen invloed , door zijn Boekjen op de harten van hetzelve gemaakt, weg te nemen , dat zeggen wij de Schrijver alle de Aanmerkingen , door partij tegen de thands plaats hebbende wijze van Vroedkundige onderrichting, tegen den Hoogleeriiar vrolik, tegen fisler, gemaakt, had moeten wederleggen. Dat hij had moeten bewijzen, dat de voet , waaróp thands hiér ter Stede de Verloskunde onderwezen wordt , niet nieuw, voor bet algemeen voordeeliger , en voor de zich daar bevindende Zwangere Vrouwen onfchadelijk is. Dat de Heer vrolik in de daad alle verëischten tot het Hoogleeraars-ambt bezit , en dus het hier omtrent gefielde door de bree waarlijk laster is. Dat fisler in zijne onder opzicht gedane verlosfingen in zijn Examen alle verëischten getoond had , welken men in een goed Vroedmeester vordert, en dus de bree in zijn oordeel,

ten dezen opzichte, fchandelijk gedwaald had. Dan

genoeg hier van. Jammer is het , dat deze twist verdienstlijke mannen fcheidt, die, verëenigd, zoo veel nut hadden kunnen fiichten , daar thands niets goeds van verfcheidene pogingen mag verwacht worden.

Kk 4

Lees»

Sluiten