Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52Ö LEESBOEK. VOOR ONCEHUWDEN, ENZ.

Leesboek voor Ongehuwden , of Toetsfleen , waaraan men Weten kan of het Uuwlijk, dat wij ons voorftellen te aanvaarden, de beste of de flt-gtjfe gevolgen voor ons hebben zal. Te AmflcUam, bij W. Brave, 1S01. 52 Bladz. In Octavo. De prijs is f : - 6 - :

Veelbelovende Titel! Maar voldoet.de bewerking aan de belofte, zoodat de daarbij belanghebbende Lezer, aangaande eene zaak van het uiterfte gewigt, hier verlangd onderricht kan bekomen? Hieraan menen wij te mogen twijfelen. Het is ons voorgekomen, dat het den Schrijver in zijné hersfenen niet recht helder is. Althands ontbreekt 'er in zijne fchrijfwijzè die klaarheid , die in elk Opftel , vooral in een Leesboek van zulk een algemeen belang, als hier is bij de hand genomen, onvermijdelijk wordt verëischt. Wij Willen onzen Lezeren eene proeve mededeelen , en verkiezen daartoe des Schrijvers opgave van het middel, daar het hier om te doen is, het bepalen van zijne keuze tot eene gelukkige Echtverbintenis. „ Om nu (dus fchrijft hij) het middel te weten (tot het doen van eene goede keuze) waarvan ,, men zich wederzijds bedienen moet , zo moet men in zijn gedachten al het Zingenot ter zijden Bellen —■ dit, zal zomtijds iemand zeggen, is bijkans onmoog,, lijk; —,waaröm? het is zoo, de verbeelding werkt ,, langer dan de ondervinding; maar het geen toch van de dadelijke genieting der zinnelijke genoegens kan gezegd worden, is ook waar ten aanzien van de verbeelding, naamlijk: dat zij eindelijk van walging, af-

„ keer, en verftomping van gevoel gevolgd word.

Ik twijfel hier geenzins aan de toellemming van elk „ die zich zeiven immer heeft gadegellagen." —

Juist deeze gelegenheid moet m m waarnemen, als „ de werkzaamheid der verbeeldingskracht afneemt, en „ dus ook in zeker opzicht de ziel ledig is, en naarver„ andering haakt, om te beproeven, of men nog dezelfde ,, neiging en genegenheid gevoelt, vóórhaar, of hem, „ tot wien onze aandacht bepaald is."

Gevoelt men alsdan een afkeer van het voorwerp; men make dan vrij het befluit op, dat alleen de nei„ ging tot het Zingenot onze aandacht bepaald tot eene

„ keus,

Sluiten