Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 LEESBOEK VOOR 0NGEHUWDEN, ENZ.

,, zwaard, de zenuwen drukt en de doorftraaling der zappen verhindert , of de vuurdeelen van een glas wijn in het „ bloed indringen , waardoor de verbeeldingskracht gaande

„ wordt, dan is het zeker de ongefchiktfle tijd om eene proefneming te doen, in een ftuic, waardoor wij over ons vol-

„ gende leven en geluk, en dat van een wederhelft uitfpraak doen en beflisfchen."

„ Zijn er niet onder mijne Lezers, die wel eens ondervon„ den hebben dat voortellingen , in de zoo even getekende

omftandigheden gemaakt en hun toen ernftig toefcheenen , hen ,, des morgens na het ontwaken en voor liet nuttigen van het ,, onifriji. belsgchelijk voorkwamen en er afkeerig van waren, „ en van wellten afkeer zij geene zedenlijke reden wisten „ te geeven , waarom zij niet even zoo als den avond te „ voren , over het zelfde onderwerp , op, dezelfde wijze

oordeelden.

„ Het is dus (aldus befluit onze Raadgever, en hier mede ,, flappen wij 'er af) na het ontwaken en voor net nuttigen van ,, eenige fpijs , dat men veilig de opgegevene proefneming „ kan in het werk dellen." Sed eheu ! jam fatis est.

Lettergefchenkjen voor de Leerliev nde Jeugd. Door a. fokke, siMONSz. , opgedraagcn aat de Nederlandfche Kinderen. Met Plaatjens. Te Amfleldam, bij J. R. Poster. 11% Bladz. In Duodecimo. De prijs is f : 12 - :

Dit Lettergefchenkjen is niet alleen aan de Kinderen opgedragen . maar ook, volgends het Voorbericht, alleen aan hunne beoordeeling onderworpen. Immers dus laat zich de geachte Schrijver uit:" Dit Boekjen lieve Kinderen! geef ik aan „ uwe beöordeeling over; bevalt het u, dan zal ik u nog meer dier„ gelijke deeltjens vervaardigen ; bevalt het 11 niet, wef nu! dat zal mij een bewijs zijn, dat ik uwen fmaak niet getrofFen hebbe, „ en ik zal mij toeleggen om het te verbeteren; niemand is be,, ter in (laat om het zelve te waardeeren, dan gif, ten wiens „ (tot wier) gebruike het dienen moet, al werd het door ieder, ,, buiten U goedgekeurd, zoude echter mijn oogmerk niet vol„ komen bereikt zijn; en al wordt het door fommigen, buiten ,, U, gelaakt, zal het echter niet minder goed voor Ü zijn. Uwe „ uitfpraak zal mijn rigtfnoer weezen, immers, in uwe mond „ is de waarheid; dat zij 'er, uw geheele leven door, in blijven „ móge!"

Dat dit nu al een heel rare wonc erfpreuk is, zal ieder moeten belijden: want van welken ouderdom moeten die Kinderen zijn, op wier oordeel de Burger fokke zich verlaten zal? Komt Kinderen ook wel niet iet als goed voor, wat zulks in

de

Sluiten