Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTER. GESCHENK JEN V. DE LEERLIEVENDE JEUGD. 52$

andere wijze en tot een ander einde: de eerden naamlijk die„ nen omhelgeheugen en de verbeeldin'gskragt te gemoet te ko„ men, en dezen om de goede zede» te vermaanen en aan te „ kvveeken, en wijsheid te leeren." ^

„ Anthonie. Heden, welnu! dat is nu raar! kunnen die „ beeldjens ons dan goede zeden vermaanen en wijsheidleeteal ,, dat is nu eens een raare zaak. Ik ben nieuwgierig hoe wij „ uit die prentjens zeden en wijsheid zullen leeren."

„ Onderwijzer. Daar toe zijn ze ondertusfchen alleea„ lijk en met voordagt gemaakt; maar toe, bekijkt nu eerst „ nog eens allen met aandacht, dan zal ik 'er u morgen een ,, van uitleggen en zo alle dagen een ander; dan kunnen we „ 'er lang mee toe, en gij leert duidelijk, en tevens veele nut„ tige zaaken. Is dat niet goed:"

„ Anthonie. 1 Ja wel mijn heer!"

„Ka rel. S O dat is goed!"

„Toosje, l Dat zal lief zijn!"

Brieven voor Kinderen, van onderfcheiden jaaren. Waar bij gevoegd is Ni kola as, of de Wagenmaker; eene Leerzame Gefchiedenis. Te Amjleldam bij W. van Vliet, 106 Bladz. hi Duodecimo. De prijs is ƒ : - 12 - :

Deze Brieven verdienen, in allen opzichte , aanbeveling. Dezelven zijn juist in dien trant gefchreven gelijk men van Kinderen kan verwachten. Onder den naam van elk kind, vindt men bet jaar van zijnen ouderdom. Modellen van dien aard zijn zeer gefchikt, om Kinderen te leeren , hoe zij Brieven moeten fchrijven. De inhoud, meestal zedenkundig, is zeer leerzaam.

De bijgevoegde Gefchiedenis van ni col aas is vermaaklijk en leerzaam. Van jongs af, tot op zijn zevende jaar verkeerd hebbende met den Zoon vaneen vermogend Parijsfenaar, achili.es genoemd die op het Land werd opgevoed, viel <ie fcheiding van dezen hem zeer fniartlijk, doch nog harder de behandeling, die hij van dezen moest ondergaan, toen hij een gefchenk, te weten een kruiwagentjen, door hem zeiven vervaardigd, verïchtlijk zag van de hand gewezen. — Door oefening en vlijt zich verder bekwamende, komt hij, eindelijk, te Parijs, ter verdere voordzetting van zijn Ambacht, en wordt, door een. Amerika^nsch Heer aangemoedigd, om naa

Amerika te vertrekken, waartoe deze hem onderlteunt;

daar aangekomen, voordhelpt, zoodat hij een vermogend man wordt. Te rug gekeerd vindt hij zijne moeder weduwe, en den jouden achilles inde diepfte armoede. — Intusfchen

des.

Sluiten