Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feti iet over de ctijneesche geneeskundigen.

maakt uit den toedand van den pols, in welks kennis zij roemden ten hoogde ervaren te zijn. — Volgends hunne begrippen heeft ieder deel des lich'aams eenen pols, die aan hetzelve bijzonder eigen is, en te kennen geeft, welk gedeelte van het delfel lijdt. Zij merkten den pols aan als een' algemeenen uitlegger van het dierlijk leven, den geheelen toedand des lichaams aan den dag leo-1 gende. Zij'geloofden verder, dat door middel va?i den pols alleen, de aart zoo wel als de zetel en oorzaak der ziekte , bepaald konden worden, zonder eenige andere onderrechting betreklijk den lijder nodig te hebben."

„ Nadat zij des Staatsdienaars proffen wel onderzocht hadden, hadden de Chineefehe Artfen reeds vroeg geoordeeld , dat alle zijne kwalen haren oorfprong hadden , Cgelijk zij het uitdrukten) uit een' kwaad-iartigen damp tsf geest, die in zijn lichaam ingedrongen , of daarin geteeld zijnde , zich van deszelfs ééne gedeelte naa het andere vèrplaatde , en altijd pijn veroorzaakte op die plaats, alwaar hij zich vestigde. - Volgends deze mening nopens den aart der kwaal, wendden zij terdond alle pogingen aan, om den damp of geest te verdrijven. De handelwijs, waarvan zij zich ten dien einde bedienden, was ten eerde openingen voor denzelven te maken in de lijdende deelen, om eenen uittogt daardoor te kunnen vinden. De kunstbewerking werd dikwijls herhaald, en de zieke had van de diepe deeken , welken men met gouden of zilveren naalden (van welke metalen men zich in dergelijk geval alleen bedienen kan,) op de pijnlijke plaatfen maakte, veel te lijden."

„ Ondertusfchen volbragt de ziekte haren gewoonen loop. Maar volgends het gezag en de onderrechting zijner polfen was zulks , naar de mening der Chineefehe Artfen, aan de hardnekkigheid van dien boosaartigen geest eenig en alleen toe te fchrijven , die in weerwil van alle pogingen , om dien uit te drijven , echter gedeeltelijk in het lichaam bleef; of nadat hij van de plaats, alwaar hij eerst zijne zitplaats had.gehad, verdreven was, in andere deelen weder voordkwam. — In de behandeling dezer ziekte hadden de Chineefehe Artfen al hun verdand te vergeefs uitgeput. De eerde oorfpronglijke pijnen hielden nog deeds aan , en waren •zelfs toen Dr. gillan geroepen werd, heviger dan zij ooit te voren geweest waren Des Staatsdienaars Artfen hadden voorgeflagen , omtrend de behandeling der

zwel-

Sluiten