is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105 J. B. VA N M 0 N S

acide carbonique, cn dc murias is gedeoxygcnecrd. Ik heb deze proef genoeg in het groot gedaan , om zeker te zijn, dat 'er geen water ontilaat, geduurende deze verbranding. Zij wordt op gelijke wijze, als, bij eene veel hogere temperatuur, verbrand, door de metaalkalken', in het vuur herftelbaar. 'Er wordt tot deze proeven verëischt, dat de zwarte ftoffe volmaakt droog zij. Deze zelfde ftoffe, aangebroken, door .middel vaneen gloeiend glas, onder eene klok met gaz oxygene, deed het' zelfde zuur geboren worden.

Noch het bleeken, noch het acide muriatique oxygene, noch de zeep en bijtende loogzouten, zijn in ftaat om het minfte de kleur te veranderen, van deze ftoffe, op de eene of andere ftoffe geworpen.

De bafts der zwarte ftoffe , eens nedergeploft vlekt de ftoffen noch de hand, noch andere lichaamen meer. Niet meer oplosbaar zijnde, kan zij niet meer aangewend worden , in haaren verdikten ftaat.

Deze ba/is in de plant gedroogd, en door eenig fcheivocht uitgetrokken, wordt niet meer door eenig verzuurend middel zwart. Zij fchijnt in een famenftellend beginfel der plant veranderd. Zoo waar is het, dat de planten, geduurende hare drooging , eene nieuwe bewerking van derzelver beginfels ontwaren, welke de uittrekfels, gehaald uit drooge planten zelve verfchillende maakt , van dien uit die zelfde planten versch getrokken.

Ondcrtusfchen komt de zwarte ftoffe weder ten voorfchijn, wanneer het afkookfel van de drooge plant genaderd is tot het punt, genoegzaam om c.enige dikte te hebben , cn zonder twijfel om eenen eenigzins hoogeren graad van warmte aan te nemen.

Ik weet niet, of de uitwerking van verzuuring hiermede werkzaam is.

'Er fchijnt uit deze verfchillende daadzaken te vlociën, dat de bafis van tle zwarte ftoffe, opgelost, of verëenigd met het fap der plant, eene bijzondere Hydro Carbone vereeniging maakt, aan welke het hydrogene flaauw genoeg gehecht is, om van. het oxygene, het zij gaz aardig of faamgepakt, ontvoerd te worden.

De Hydrogene bafis dient hier eenigermate, als middel tot fmelting van het Carbone in het water; en het is waarfchijnlijk, dat het oxygene de Carbone flechts nederploft, zonder in famenftelling van de zwarte ftoffe te komen.

Dat deze Carbone de werking van het oxygene verëenigt

rr.ee