is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iet over den zelfmoord* 419

deren tot eenen Staatsman opbrengen, en van mijne dochters beuzelende modepoppen maken; gewis, dan verzonk ik in fchulden; ik fidderde elk oogenblik voor ichaude, ïlt vond nergens uitkomst, in het volvoeren van mijn plan, en welligt, verviel ik tot vertwijfeling. Doch ik leg dit «reheel anders aan. Onze levenswijs is fpaarzaain, eenvoudig , en onfchuldig vrolijk. Mijn oudlle zoon bemint den landbouw : hij wordt ook gewis een boer. Mijn tweede zoon leert één der nuttigde handwerken. Mijne twee dochters zijn een paar werkzame, gezonde meisjens, wierverflan'd en hart geoefend is. Vriend! Zoo verwacht ik den ouderdom. Mijne kinderen zullen mijn troost, mijn fteun , mijn roem zijn. Mijne gade is de gelukkigfte moeder. Wij vrezen den dood niet; maat wij verwachten hem, als eenen vriendlijken Engel, die ons éénmaal van het oefenperk af zal geleiden, om rekenfehap van onzen tijd , .van onze vermogens, en van onze zedenlijke vorderingen , te geven, ó ! Indien wy alsdan moedig op het verlopene- leven kunnen te rug zien; indien edele daden, op het afgetredene pad, onze voetftappen kenmerken ; ó, mijn Vriend! hoe grootsen , hoe zalig is alsdan onze bedemming niet!

De abtdij Van clunedaLe. eene vertelling. door d r. d r ak e.

De laatfte dralen der ondergaande zon hadden de bergen, die het rechtsgebied van — omringen, nog niet verlaten, wanneer ecuard van coijrtenay, ha twee vermoeiende veldtogten op de Vlaamfche vlakten , in eenen van welken de dappere sidney lheiiVelde, in het laatde van Oogstmaand des jaars 1587, in zijn geboortedorp te nlg keerde. Weinige maanden vóór zijn vertrek van het vaste land, had hij zijnen vader verlooren ■ — een Verlies, welk hem eene bittere droefheid veroorzaakt, en hem dus bewogen had, om in eenen zoo Vroegen leeftijd, onder het gefarS der wapenenen den luister van krijgsroem , eene verpozing van fmartlijke herinnering te zoeken. De tijd echter, offchoon die de eerfte gevoelige aandoeningen van harteleed gematigd had, had nog de tedere gevoelens van droef heid niet gantschlijk onderdrukt, wanneer de welbekende voorwerpen ztj-

vi.deel.mengelst.no.il» Ff ncf