is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8i )

ven der voorftellingen in de ziel, zoo dat zij 'niet inftaat is, om lang bij eene enkele ftil te ftaan. In de hitte der koorts wijken de denkbeelden van hunnen gewonen gang af, en de Ziel fpringt met verbazende fnelheid van 't eene op het andere, hoe wel hunne onderlinge verwantfchap maar zeer gering zij. Iets diergelijks neemt men bij ijlenden waar. Dan hetzelfde verfchijnfel befpeurt men ook, wanneer uit zekere oorzaken flegts eene te groote hoeveelheid bloeds naar 't hoofd gaat, of deszelfs afvloeijen verhinderd wordt, gelijk dit bij zekere prikkelingen der maag en dermen, of van andere met de hersfenen gemeenfchap oeffenende deelen, bij krampen en toefluiting der vaten van het onderlijf, en bij flikkenden plaats heeft. In alle deze omftandigheden kan de ziel bij geen bijzonder denkbeeld lang vertoeven, maar zij doorloopt geheele rijen met de uiterfte levendigheid en fnelheid. Van den anderen kant is de voordgang der denkbeelden zeer fnel bij algemeene zwakheden en verflappingen, die met eenen verhielden omloop des bloeds gepaard gaan, gelijk, bij voorbeeld , bij ftervenden, daar de prikkelbaarheid van het hart zoo fterk is, dat men de pulsflagen naauwlijks kan tellen; en de vaste deelen te gelijk in den hoogften graad verflapt zijn. Hier ontbreekr F