is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ ( 99)^

voordgang der voorftellingen volkomen met dea omloop hunner vochten in, die langzaam en traag is. De indruk die dezelve bij hen heeft, is niet levendig, en kan hun lang bij blijven, dewijl zij niet voordgedreven wordt. Iedere kleinigheid is inftaat, om hen bezig te houden. Hun voorkomen en omgang verwekken Tijdverveeling , even daarom, om dat zij zelden daar mede gequeld zijn.

Deze zelfde verfcheidenheid heeft ook plaats met opzigt tot den verfchillenden Ouderdom. Jonge lieden, bij welke, gelijk wij boven gezien hebben, de voorftellingen zeer fchielijk malkander opvolgen,zijn juist gefchikt tot Tijdverveeling. Zij worden ongeduldigd, wanneer zij op een en 't zelfde onderwerp lang moeten ftilftaan; hier van daan hunne afkeerigheid van bezigheden , die eene ingefpannen i aandagt en aanhoudende vlijt vereisfehen. i Liefst houdt de jongheid zich bezig met vrolijke en gemaklijke dingen, welke haare op: werkzaamheid niet lang aan de boeijen legt, en i .van welken zij eene groote menigte in korten , tijd bevatten kan; en als zij gedrongen wordt 1 om zich bij eene enkele zaak, langer dan gewoonlijk, tc bepaalen, zo moet zo iets van't : uiterfte aanbelang en van het grootfte vermogen op hagr zijn : Van hier dat welgevallen, G 2